برآورد و مقایسه ارزش‌های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در دریاچه سد لار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت ارزش‌های غیر‌بازاری محیط‌زیست و کمی نمودن این ارزش‌ها، مطالعه حاضر به برآورد و مقایسه ارزش‌های کارکردی تفریحی و حفاظتی دریاچه لار به دلیل نقش حیاتی آن در اکوسیستم می‌پردازد. برای همین منظور، از روش ارزش‌گذاری مشروط، پرسش‌نامه انتخاب دوگانه و الگوی کیفی لاجیت استفاده شد. اطلاعات این مطالعه در سال 1391 و به روش نمونه‌گیری تصادفی از 230 گردشگر منطقه جمع‌آوری شد. در این مطالعه، ارزش تفریحی دریاچه لار برای هر فرد در هر بازدید معادل 2/7626 ریال برآورد شد. متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه هر فرد، جهت ارزش حفاظتی دریاچه لار معادل 6/3716 ریال به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، در هر دو برآورد، در مورد متغیرهای پیشنهاد، درآمد ماهیانه خانواده و میزان رضایت، نتایج مشابهی حاصل شد. سطح تحصیلات احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی را برای ارزش حفاظتی دریاچه لار در مقایسه با ارزش تفریحی به میزان بالاتری تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرفی، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی بومیان منطقه برای ارزش حفاظتی دریاچه لار بیشتر از سایر بازدیدکنندگان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Comparing Quantitative Values of Practical Recreation and Practical Conservation of Lar Lake’s Dam in Iran

نویسندگان [English]

  • reza moghadse 1
  • fatemeh sayadi 2
  • hamed rafeei 3
چکیده [English]

With regard to non-marketing values of environmental resources and evaluating them with real prices, this research has tried to analyze and compare both practical recreation and conservation of Lar Lake’s dam which has a crucial role as an important natural resource in Iran. Therefore, in this research such diverse methods, as a Contingent valuation method, the questionnaire of Double Dichotomous Choice and Logit qualitative model have been used. The information related to this study was collected from 230 visitors based on random sampling in 1391. Here, a recreational value of Lar Lake’s dam was estimated 7626.2 rial ($2- 3) per person per visit. The average of inclination to monthly pay per person, in order to estimate a preserved value of this place was 3716.6 rial ($1.3). According to the results of both estimations, there were same outcomes for suggested variables, monthly revenues, and the rate of satisfaction. The level of education has a significant impact on pursuing people to accept the suggested fees for conservational values than recreational ones. Apart from that, ethnic minorities have noticeable desire to keep conservational values of this resource safe, compared to the other visitors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreation
  • Conservation
  • Contingent Valuation Method
  • Logit Model
  • Lar Lake’s dam