برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری رشته محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

4 استادیار، پژوهشکده علوم‌محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اثر گلخانه‌ای یکی از بزرگ‌ترین مسایل محیط‌زیستی حال حاضر دنیا به شمار می‌رود. اکوسیستم‌های جنگلی نقش مهمی در کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن- به عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای- ایفا می‌کنند. در این مطالعه، میزان ترسیب کربن در زیست توده گیاهی و خاک در دو توده خالص و آمیخته راش در بخش گرازبن جنگل خیرود برآورد و ارزش‌گذاری شده است. میزان کربن ذخیره شده در اندام‌های هوایی و زیرزمینی درختان جنگلی با استفاده از فرمول فتوسنتز تعیین شده است. برای برآورد میزان ترسیب کربن در افق‌های معدنی و آلی خاک، به ترتیب روش‌های تجربی واکلی- بلاک و روش احتراق در کوره مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های آماری حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار در میزان ترسیب کربن در زیست توده گیاهی و افق‌های آلی و معدنی خاک در دو توده خالص و آمیخته راش است و توده خالص راش کربن بیشتری را ذخیره می‌کند (2/5934 تن در توده آمیخته راش و 7/7284 تن در توده خالص راش). جهت ارزش‌گذاری این خدمت اکوسیستمی، از روش هزینه‌های خسارت اجتناب شده استفاده شد. ارزش کارکرد ترسیب کربن توسط این اکوسیستم‌ها نیز از طریق هزینه‌هایی که در غیاب آن‌ها عاید جامعه می شود، برآورد شد. نتایج نشان دادند که توده خالص راش از ارزش اقتصادی معادل 5/9 میلیون ریال (هکتار/ سال) و عرصه توده آمیخته راش از ارزشی معادل 3/8 میلیون ریال (هکتار/ سال) از بعد کارکرد ترسیب کربن برخوردار است. بدیهی است آگاهی از این گونه ارزش‌ها به سیاست‌گذاران در امر حفاظت و تخصیص منابع مالی به ویژه در شرایطی که محدودیت بودجه وجود دارد، کمک شایانی خواهد نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Carbon Sequestration Function in the Mixed and Pure Beech Stands (Case study: Kheyrud Forests)

نویسندگان [English]

  • ziyaadin badeban 1
  • zahra mashayekhi 2
  • loabat zebardast 3
  • naghmeh mobrghee 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Greenhouse effect is one of the most severe current environmental problems. Forest ecosystems with their complex structure and function can play an important role in mitigating the emissions of CO2 as the most important greenhouse gas. Forest biomass and soil can be considered as the sinks of carbon. Many factors such as canopy cover percentage, forest type and species diversity, of species age structure, environmental conditions, and forest management methods affect the carbon sequestration. In this study, carbon sequestration in soil and plant biomass in pure and mixed beech stands of Gorazbon district in Kheyrud forests was estimated and valued.The amount of carbon stored in forest tree foliage and ground was estimated using the photosynthesis formula and the sequestration of carbon in mineral and organic soil horizons was determined using experimental methods, Walkly–black and oven respectively. The results showed that there is a significant difference between amount of carbon sequestration by the mixed and pure beech stands in both plant and soil biomass and the pure stand stores more CO2 than mixed one. Finally, the economic value of carbon sequestration function was estimated using cost avoided damage method. The results revealed that the average value of pure beech stand is 9.5 million Rials ($ 320) and 8.3 million Rials ($ 275) ha/year respectively, in terms of carbon sequestration function.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbons equestration
  • Pure and mixed beech stands
  • Damage cost avoided method