بررسی اثرات محیطزیستی کشتارگاه نمونه تهران به روشهای تلفیقی AHP و TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انشیار گروه محیطزیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد محیطزیست، ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیطزیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی آثار محیطزیستی کشتارگاه طیور نمونه تهران به انجام رسید. بدینمنظور، از روشهای چکلیستت  سنجشتی  همطرازی و تکنیکهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی )AHP))8( و تکنیک ترجیح بر اساس مشتابهت  بته  راه  حتل ایتده آل (TOPSIS))۲( استفاده شد. ابتدا در روش چکلیست از طریق تجزیه و تحلیل آثار پروژه، معیارها و گزینه های مورد نظر مشخص شد. جهتت  تاییتد  نهتایی  معیارها از پرسشنامه خبرگان مورد استفاده قرار گرفت. بهمنظور اولویتبندی معیارها وگزینته هتا  و بته       دستت آوردن اوزان مربوطته ، از روش AHP در قالب تکنیک بردار ویژه با به کارگیری نرمافزار Expert choice استفاده شد. شاخص کل، از طریتق  مجمتو   حاصلضتر   وزن معیارها در مقیاس معیارها در هر گزینه چک       لیستت،  بته           دستت  آمتد. از روش TOPSIS، جهتت  ستنجش  نتتای   بته   دستت آمتده  از روش چکلیست استفاده شد. با تعیین معیارها و گزینهها، اوزان شاخصها محاسبه و گزینهها رتبهبنتدی   شتد. نتتای   مبتین  آن استت  کته  در       بعتد آلودگیهای کشتارگاه، فاضلا  با وزن ۲71/8 در اولویت نخست و به ترتیب عوامل صدا، هتوا  و بتو  بتا  وزن           هتای ۲۶8/4،۲8۶/4 و 438/4 اولویتهای بعدی را شامل میشوند. محیط اقتصادی، اجتماعی فرهنگی با وزن ۶33/4 نسبت به محیط فیزیکی شیمیایی بتا  وزن ۲97/4 و سپس محیط بیولوژیِِکی با وزن 4۶0/4، رتبه بالاتری را کسب نموده است. در محیط اقتصادی، اجتمتاعی            فرهنگتی و در خصتو   کیفیتت  زندگی، بهداشت با وزن 719/4 اولویت اول را کسب نموده است. در مورد محیط فیزیکی شیمیایی و در بعد اثر بر منابع آ،  آ  زیرزمینی با وزن 358/4 اولویت اول را کسب نموده است. در محیط بیولوژیکی و در مورد پوشش گیاهی، فضای سبزکشتارگاه با وزن 408/8 اولویت اول را به خود اختصا  داده است. در پایان، بهینهسازی سیستم تصفیه پسا  کشتارگاه بهعنوان مهمترین راهکار تقلیل آثار سوء پیشتنهاد   شتده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Investigation of Nemone Tehran Slaughterhouse Using Integrated Methods AHP and TOPSIS

نویسندگان [English]

  • ali jouze 1
  • maryam firozehee 2
1
2
چکیده [English]

For surveying the environmental effects of Nemone Tehran Poultry slaughterhouse correlation Scaling Weighting Checklist measurement methods, TOPSIS and AHP Techniques are applied. Therefore at the beginning of the Checklist method by analyzing the project effects, the required criteria and options have been marked. For final validity of criteria under study, we used experts questionnaire .In order to set priorities for criteria and options and achieve the relative weight, AHP method is used in the form of the special vector technique by using the Expert Choice Software. The overall index is calculated by the sum of the criteria weight times criteria scale in each Checklist. TOPSIS method was employed to measure the results achieved by Checklist method. By determining the options and criteria, the weight of indices calculated as well as options graded. The results indicate that from the pollutions perspective in the slaughterhouse, wastewater weighted 1.278 is primary and sound; air and odour weighted 0.261, 0.216, 0.091 are the subsequent priorities. Social, cultural and economic environment, weighted 0.699, towards chemical and physical environment, weighted 0.237, and then biological environment, weighted 0.064, has higher rank. In social, cultural and economic environment in relation to quality of life, health weighted 0.783 was considered the first priority. Regarding the chemical and physical environment in relation to its effect on water resources, groundwater weighted 0.951 has achieved the first place. From the biological environment perspective and about the plantation, the greenspace weighted 1/041 dedicated to the slaughterhouse has been of the high priority. At the end, optimization of the slaughterhouse wastewater treatment system is advised as the most important approach in decreasing the harmful effects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impact investigation
  • Slaughterhouse
  • Scaling weighting checklist method
  • AHP technique
  • TOPSIS Technique
  • Nemone Tehran slaughterhouse