بررسی نوآوری تکنولوژی بر صنعت بیمارستان از منظر آثار محیط زیستی با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

تکنولوژی اصلیترین عامل تولید ثروت )اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی( است. اما، ورود هر نوع تکنولوژی جدید به جامعه، چالشها و خطرات بالقوه و بالفعل خاص خود را دارد که لازم است مورد توجه و عنایت قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی آثار محیطزیستینوآوری تکنولوژی بر صنعت بیمارستان در چارچوب عوامل حمایتی و قوانین موجود بوده است که در حوزه بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مازندران بوده است.
جامعه آماری این تحقیق، 129 نفر از مدیران وکارشناسان بیمارستانهای مذکور بوده است و با توجه به تعداد محددود  جامعده  آمداری ، کدل  جامعه به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه و تحلیل آنهدا  بدا  رویکدرد  معدادلات  سداختاری  بده  آزمدون  فرضیات تحقیق پرداخته شده است. یافتههای تحقیق نشان داده است که هر 5 متغیر مورد بررسی یعنی آثار محیطزیستیندوآوری  تکنولدوژی  حوزههای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری، منایع انسانی، عملکرد نوآوری، سیاستهدای  ندوآوری  و فنداوری  اطلاعدات  و ارتباطدات  بد هصدورت  مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت بیمارستان تاثیر دارند. نتیجهگیری گردید با توجه به این که نوآوری در تکنولوژی نقدش  اساسدی  در پویدا یی هدر  صنعت دارد، نظر تمامی مدیران و دستاندرکاران را به متغیرهای تبیین شده قبل از ورود هرگونه نوآوری جلب مینماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Technology Innovation Bioenvironmental on Hospital Industry (Case Study: Social Security Hospitals of Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • hasanali aghajane 1
  • auob shikhe 2
  • rajab bastami 3
چکیده [English]

Technology is the main factor of wealth production and wealth is a matter more than money that can include factors such as the promotion of knowledge, intellectual capital, effective use of resources, protection of natural resources and other effective factors that improve the standard and quality of life. Nowadays things that introduce the country as developed or undeveloped is the extent use of technology in different aspects of development. Over three recent decades, risks and environmental damages become more visible. This damages is arisen by a combination of  factors such as population growth, economic growth, use of energy and industrial activities .In general, the environmental assessment process gives the meaning of the consideration process  and formal studies to predict the effects of  a project's activities and functions on the environment , human health and welfare, or in other words, the systematic recognition and evaluation of consequence of projects, programs and plans on the components of the physical, chemical, biological, cultural and socio-economic environment .The main objective of this study is investigating the environmental impact of technological innovation on hospital industry within the framework of present laws in the Mazandaran province social security hospitals area .The  literature review identified five variables . then with using designing questionnaire in during surveys of chosen groups (managers, experts) the data have collected and analyzed. Our results shows a weakness in the variable Research & Development and investing, and four other variables are in desirable rate .At the end of  research we provided detailed results and findings and compared and practical and relevant suggestions for similar research in the future is presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Technological Innovation
  • Environment
  • Hospital