امکان سنجی حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با روش شناورسازی با هوای محلول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مهندسی محیطزیست، دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند

2 دانشیار، دکترای مهندسی شیمی ،مهندسی محیطزیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

3 استاد، دکترای مهندسی شیمی ،مهندسی محیطزیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

ترکیبات آلی فرار دستهای از آلایندههای هوا هستند که به دلیل آثار زیانآور بر انسان، حیوانات و گیاهان، جلوگیری از انتشار این ترکیبات به محیطزیست امری ضروری است. در این تحقیق، امکانسنجی روش شناورسازی با هوای محلول در حذف بهینه تولوین به عنوان نمونهای از ترکیبات آلی مورد مطالعه قرار گرفت. حذف این ترکیب از پساب با استفاده از عاریسازی با هوا، در یک پایلوت آزمایشگاهی بررسی و برای ارتقای عملکرد حذف، از روش شناورسازی با هوای محلول جهت تولید حباب هوا استفاده شد. تأثیر برخی متغیرها مانند آثار فشار اشباعکننده، دبی ورودی آب اشباع به ستون حباب و نسبت دبی ورودی پساب و آب اشباع به ستون حباب، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج با روش طراحی آزمایش با استفاده از نرمافزار مینیتب 10 مورد آنالیز قرار گرفت. بالاترین میزان حذف تولوین مقدار 22% و در فشار 2 بار، مقدار دو برابر پساب به آب اشباع و دبی آب اشباع 0/1 لیتر بر دقیقه به دست آمد. همچنین، با بررسی آثار دوتایی و سهتایی پارامترهای اصلی نسبت دبیها، دبی آب اشباع وارده به ستون حباب و فشار اشباعساز، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر حذف تولوین داشتند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Removing Volatile Organic Compounds from Wastewater with Using Dissolved Air Flotation

نویسندگان [English]

  • shamim esmaeilnezhad 1
  • davod kahforoushan 2
  • esmaeil fatehefar 3
چکیده [English]

Volatile organic compounds (VOC) are the main class of air contaminants that have harmful effects on human, plants and animals. So, it is necessary to prevent VOC’s emission to environment. In this study feasibility of dissolved air floatation for removing VOCs (Toluene as a Case) was evaluated. Air stripping method was used. Also, a pilot plant was constructed. For generation of bubble the technique of dissolved air flotation utilized. In addition the effect of saturator pressure, flow rate of imported saturated water, the proportion of wastewater flow rate to the saturated water was studied. Maximum removal of toluene was 52% that was obtained at p=2 bar, saturated flow rate=0.4 lit/min and the proportion of flow rates=2. Binary and ternary interaction of main parameters analyzed with Minitab 14 software which indicated that proportional of flow rates, saturated water flow rate and saturator’s pressure alternatively had the highest impact on elimination.  In this study, air stripping was used for removing organic compounds from effluents. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissolved Air Flotation
  • Volatile organic compounds
  • Saturator
  • Bubble column