به کارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی پالایشگاه نفت تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تونته، هلند

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیطزیست، مدرس دانشگاه ولایت، ایران شهر

3 دانشیار دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

4 استادیار دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

5 کارشناس ارشد علوم محیطزیست، شرکت مهندسی آمایشگران پویای محیط

6 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه گرگان

چکیده

شهر تبریز، یکی از شهرهای متروپل صنعتی و تجاری واقع در شمال غرب ایـران است. هدف اصلی مطالعه حاضر، انجام تحلیلهای مکانی با بهرهگیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکانیابی محدودههای بهینه با حداقل آثار سوء محیطزیستی برای محـل  پالایشـگاه  نفت تبریز است. به همین منظور، ابتدا لایههای متعدد اطلاعاتی نظیر نقشه شیب، کاربری اراضی، زمین لغزش، خطوط ارتباطی، فاصـله  از مراکز شهری، محدودههای حفاظتی، مناطق مسکونی، نوع کاربری حاضر و هیدرولوژی وارد نـرم  افزارهـای  ادریسـی  و آرک جـی  آی اس شدند و پایگاه اطلاعاتی ویژهای تشکیل شد. سپس، در مرحله دوم لایههای رقومی بر اساس استانداردهای موجود وزندهی و طبقـه بنـدی  شدند. در مرحله سوم، با هدف یافتن مکانهای مناسب برای محل پالایشگاه نفت، الگوریتمهای مختلف تصمیمگیری چند معیـاره  تحلیلـی  نظیر تحلیل سلسله مراتبی، ترکیب وزنی خطی بر لایههای موجود اعمال شد. نتایج این مطالعه بهترین مکانها را برای تاسیس پالایشـگاه  نفت در منطقه، نشان میدهد. از این رو، با استفاده از این روش در ارزیابی آثار محیطزیستی میتوان به صورت تصویری میزان مطلوبیت و عدم مطلوبیت هر نوع توسعه را بر محیط نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Fuzzy and Analytical Hierarchy Process (AHP) in Site Selection of Tabriz Oil Refinery

نویسندگان [English]

  • renaz rashide 1
  • shahram naghibzadeh 2
  • abdalrasoul salman mahine 3
  • hosein varasteh 4
  • alireza mikaeile 3
  • houman khzale 5
  • sayad sheikhe 6
1
2
3
4
5
6
چکیده [English]

Tabriz is one of the industrial metropolitan cities in northwest of Iran. The main objective of this study was to implement a spatial analysis, using geographic information system (GIS), to site selection of optimal environs with minimum negative environmental effects for Tabriz oil refinery. Therefore, different information layers such as slope, land use, landside, distance to city center, protected areas; residential areas, available land use, and hydrology were entered in ArcGIS and IDRISI software and organized in a specific data base. Next, the digital layers were weighted and classified on the basis of available standards. Then, with the aim of finding appropriate sites for establishment of Tabriz oil refinery, the Analytical Hierarchy Process and Weighted Linear Combination, were used. The result of this study introduced the best sites for establishment of Tabriz oil refinery. The results of this method can help pinpoint the desirability of the development and its impacts on the environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz
  • Oil refinery site selection
  • MCE