ارزش گذاری محیط‏ زیستی پارک ملی دریاچه ارومیه به روش تابع تولید و هزینه خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

با توجه به اهمیت منابع محیطی در حفظ اکوسیستم‏های طبیعی و بقای بشر، در شرایط کنونی جهان حفظ این منابع و جلوگیری از تخریب آنها ضروری است. از آنجا که پارک ملی دریاچه ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی زیستگاه گونه‏های نادر گیاهی و جانوری است و با عنایت به اینکه هر ساله مسافران و گردشگران داخلی و خارجی فراوانی از این پارک ملی بازدید می‏کنند، بنابراین هدف از این تحقیق استخراج تابع تقاضای تفرج در پارک ملی دریاچه ارومیه و شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر ساختار تابع تقاضاست. برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت در چارچوب تابع تولید و هزینه خانوار استفاده شد. حجم نمونه بهینه در این تحلیل با روش انتخاب تصادفی 75 مسافر بوده و اطلاعات آن متعلق به تابستان 1389 است. نتایج مطالعه نشان داد که تابع تقاضای تفرج دارای رابطه مثبت با درآمد مسافران،کیفیت محیط‏زیستی پارک ملی و سطح تحصیلات افراد بازدیدکننده و نیز رابطه منفی با قیمت سایه‏ای تفرج است که مطابق با انتظارات نظری است. مقدار قیمت سایه‏ای تفرج نیز برای هر دقیقه مسافرت در پارک 653 ریال محاسبه شد. بر این اساس کل ارزش محیط‏زیستی پارک در حدود 275 میلیون تومان برآورد شد. با توجه به نتایج تجربی مقاله توصیه می‏شود که کیفیت پارک ملی دریاچه به‏عنوان عامل کلیدی مؤثر در تقاضای تفرج توسط دولت بهبود یابد. سرانجام اینکه از سیاست مناسب قیمت‏گذاری برای پارک بهره‏گیری شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Valuation of Environmental Value in Urmia Lake National Parks With Household Production & Cost Function Method

نویسنده [English]

  • ali bagherzadeh
چکیده [English]

According to importance of environmental resources in conservation of natural ecosystems and human life, restriction on destruction is necessary. National park of Urmia lake in west Azarbayjan province is the habitat of some animals and herbaceous rare species.  National parks have many recreational values for people leisure activities. Urmia lake park provides some qualitative services to the people of this areas. In this research the production function of outdoor recreation in national parks have been computed using household production function of Gary Backer model. In this methods I analyed the relationship between factor of recreation production, time of travel and recreational services by Cobb- Douglas function. Then demand of recreation in Urmia national parks was surveyed, along with demand curves related to the quality of park, income of people ,education of people, and shadow price. The result showed that the recreational shadow price is near to 60 cents for any minutes in national parks. After selection of model, the total economic value of park was computed to $ 25000 per year, which can be used as a base to optimize the financial policy making process in west Azarbayjan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household of production & cost function
  • Outdoor recreation demand
  • Econometric methods
  • Education
  • Urmia lake park