بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی و اجرایی قوانین مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در ایران و ارایه راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت محیط‌زیست- حقوق محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

 
ویژه در ایران و ارایه راهکارها
با توجه ‌به روند رشد و توسعه روزافزون صنایع و معادن و نفت و گاز و کشاورزی در ایران، به علت افزایش تولیدات، شاهد افزایش تولید پسماندهای صنعتی و معدنی و ویژه در کشور هستیم که در مواردی پسماندهای خطرناک تولید شده نیاز به مدیریت ویژه دارند. عدم مدیریت اصولی پسماندهای ویژه بر منابع پایه محیط‌زیست، آب، خاک، هوا تاثیرگذار و سبب آلودگی محیط‌زیست خواهد شد. در این تحقیق به چالش‌های حقوقی اجرای مقررات مدیریت پسماندها در ایران پرداخته شد تا با آسیب‌شناسی مقررات موجود و بررسی فرصت‌ها، تهدیدها و شناخت خلاهای قانونی و نقاط ضعف آن نسبت به اصلاحات مورد نیاز در قانون و آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها و سایر اقدامات حقوقی و مدیریتی ارایه طریق نماید. در این پژوهش ابتدا به شناسایی، ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت پسماندها در کشور پرداخته و سپس فرم نظرسنجی تکمیلی توسط برخی از متخصصین، مدیران و کارشناسان صاحب‌نظر، داده‌ها نرمالیزه شده که در نهایت استراتژی‌ها و راهبردهای برتر مطابق مدل SWOT(1) توسط مدل QSPM(2) شناسایی شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکلات مدیریت پسماند شامل عدم اجرای کامل تکالیف و وظایف محول شده در قانون توسط اکثر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، پایین بودن سطح دانش و آگاهی و تسلط مدیریان برای تصمیم‌گیری لازم در این حوزه، وجود خلاهای قانونی و فقدان ضمانت اجرایی حقوقی، پایین بودن جرایم و مجازات مندرج در قانون در برخورد با متخلفان، و عدم استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساماندهی و مدیریت پسماندها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Legal and Executive Challenges of Industrial and Hazardous Wastes Management Laws in Iran and Provide Solution

نویسندگان [English]

  • Hassan Passandideh Tashakori 1
  • Parvin Farshchi 2
  • Daruosh Karimi 2
  • Seyed Masoud Monavari 3
1 PhD Student in Environmental Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assist. Profe. Department of Environmental Management, Faculty Natural Resources and TheEnvironment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assoc. Profe. Department of Environmental Management, Faculty of Natural Resources and The Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the significant growth and development of industries in Iran, including mines, oil and gas, and agriculture, in proportion to increasing production, the country is now faced with a large volume of industrial, mineral, and hazardous waste. The improper management of hazardous wastes affects the basic resources of the environment, water, soil, and air, and cause environmental pollution. The present research will be addressed the legal challenges of implementing waste management regulations in Iran, detected the problems with the existing regulations, examine the opportunities and threats, and identified the legal gaps and It’s weaknesses in order to propose the required amendments to the Waste Management Act, its bylaw, and other legal and managerial actions. In this research, current status of waste management in the country was first identified, evaluated, and analyzed.
A supplementary the supplementary survey was then completed by experts and managers, the data were normalized, and the QSPM model was adopted to identify the superior strategies and approaches according to a SWOT analysis. The results demonstrated that the most important waste management problems included the incomplete implementation of the duties entrusted by the Act to most of the responsible organizations and institutions; the managers’ low level of knowledge, awareness, and competence in making the necessary decisions; legal gaps and the lack of legal enforcement guarantees; the low levels of punishment and penalties provisioned in the Act against the offenders; and failing to exploit the private sector’s investment capacity for waste organization and management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Special waste
  • Waste management
  • Industrial waste
  • Waste management Act
  • Hazardous waste
Afzali, R.; Hamzehpour, R.; Karimi, S., & Pourahmad, A. 2016. Journal of Regional Planning. Investigation the existing laws and the performance of the responsible organizations in the optimal management of municipal waste (Case study: Tehran municipality). 6 (24), 114-101(in Persian)
Awasthi, A. K.; & Li, J. 2017. Management of electrical and electronic waste: A comparative evaluation of China and India. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76, 434-447.
Pour Qasem, M.; Khalaj, A.; Nouri, M. A.; & Hosseini, S. A. 2008. 11th National Conference on Environmental Health. Evaluation of Iran's Waste Management Law and its comparison with other countries. (in Persian)
Tavakoli, B.; Abdoli, M.; & Minhaj, M. 2010. Drafting a law on industrial hazardous waste management. (in Persian)
Haghighatkhah, S.; & Torani, R. 2009. The 4th Specialized Conference on Environmental Engineering. National Conference on Virtual Technology Parks in Sustainable Development. Review and critique articles of the Waste Management Law and its bylaw. (in Persian)
Abdoli, M.; Tavakoli, B.; & Minhaj, M. 2011. Human Settlement Planning Studies. Hazardous waste management. Provide solutions to preserve nature and urban environment 15 (6), 101-88(in Persian)
Mobarqei, N.; & Yazdanpanah, H. 2012. The 6th National Conference and First International Conference on Waste Management. An Analysis of Laws and Regulations Related to Waste Management in Iran. (in Persian)
Moshari, M. 2016. The International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment in the Third Millennium. Waste Management in Iran; Challenges and Solutions. (in Persian)
Mashhadi, A. 2007. Third National Conference on Waste Management. Waste Management in Iran and France Law with Emphasis on Waste Management Law approved in 2005. (in Persian)
Dynamic Knowledge Strategy Engineering Research Institute. 2019. Optimal the model of industrial waste management in Iran.(in Persian)
Barsalou, O.; & Picard, M. H. 2018. International environmental law in an era of globalized waste. Chinese Journal of International Law, 17(3), 887-906.
Boyle, C. A. 2000. Solid waste management in New Zealand. Waste management, 20(7), 517-526.
Choi, H.J.; Choi, Y.; & Rhee, S.W. 2020. New implementation plan for improvement of waste recycling in Korea. In Sustainable Waste Management: Policies and Case Studies (pp. 579-585): Springer.
Fujioka, S. 2019. Overviews of Waste Management Policies in Japan. In Building Resilient Regions (pp. 125-147). Springer, Singapore.
Khan, S. A. 2016. E‐products, E‐waste and the Basel Convention: regulatory challenges and impossibilities of international environmental law. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 25(2), 248-260.
Moh, Y. 2017. Solid waste management transformation and future challenges of source separation and recycling practice in Malaysia. Resources, Conservation and Recycling, 116, 1-14.
Morris, J. R.; Phillips, P. S.; & Read, A. D. 1998. The UK Landfill Tax: an analysis of its contribution to sustainable waste management. Resources, Conservation and Recycling, 23(4), 259-270.
Nelles, M.; Gruenes, J.; & Morscheck, G. 2016. Waste management in Germany–development to a sustainable circular economy, Procedia Environmental Sciences, 35, 6-14.
Nyika, J. M.; Onyari, E. K.; Mishra, S.; & Dinka, M. O. 2020. Waste Management in South Africa. In Sustainable Waste Management Challenges in Developing Countries (pp. 327-351): IGI Global.
Pariatamby, A.; & Bhatti, M. S. 2020. Waste Management Challenges in Malaysia. In Sustainable Waste Management Challenges in Developing Countries (pp. 186-222): IGI Global.
Savino, A. A.; & de Titto, E. 2020. Sustainable Waste Management Challenges in Argentina. In Sustainable Waste Management Challenges in Developing Countries (pp. 1-34). IGI Global.