ارزیابی آثار محیط ‏زیستی طرح جنگلداری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش لیره‌‌سرا جنگل ماشالک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت جنگل، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/eiap.2022.158591

چکیده

سرزمین ما از نظر ساختار طبیعی و موقعیت جغرافیایی دارای محدودیت‌‌های اساسی برای تولید بیولوژیک و پایدار نظام زیستی است و قسمت اعظم زیست‌بوم‌‌های آن را جنگل‌‌ها تشکیل می‌‌دهند که به طور طبیعی دارای نظام زیستی حساس و شکننده‌‌ای‌‌ هستند و در صورت بهره‌‌برداری خارج از توان محدوده آن‌‌ها به سادگی در معرض تخریب قرار می‌‌گیرند. بنابراین، به دلیل ماهیت چند منظوره جنگل‌‌ها، نیاز است که ارزیابی آثار محیط‌‌زیستی در ارتباط با طرح‌‌های جنگل‌‌داری حتما اجرا شود. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی و سنجش آثار و پیامدهای فعالیت‌‌ها در جنگل و همچنین برنامه‌‌ریزی برای حداقل رسانی و جلوگیری از آثار منفی محیط‌‌زیستی و حداکثر نمودن آثار مثبت محیط‌‌زیستی طرح جنگلداری لیره‌‌سرا با استفاده از روش مدل تخریب می‌‌باشد. در این راستا جهت مشخص کردن آثار محیط‌‌زیستی فعالیت‌‌های طرح جنگلداری در منطقه ماشالک ارزیابی توسط مدل تخریب محیط‏زیست انجام شد. در این بررسی پارسل‏ها به عنوان واحد نشانزد انتخاب گردید. پس از تعیین عوامل تخریب، تعداد 14 عامل تشخیص داده شده در مدل قرار گرفته و نقشه نهایی تخریب منطقه تهیه شد. نتایج حاصل از مدل تخریب نشان داد که منطقه مورد مطالعه به چهار پهنه‌‌ی مستعد توسعه، نیازمند بازسازی 1 و 2 و نیازمند اقدامات حفاظتی تقسیم شد. بر این اساس 70/49 درصد منطقه مورد مطالعه در طبقه تخریب 1 و مستعد توسعه، 15/35 درصد و 78/9 درصد منطقه به ترتیب در طبقه تخریب 2 و 3، نیازمند بازسازی و 3/5 درصد در طبقه تخریب 5 و نیازمند اقدامات حفاظتی می‌‌باشند. با توجه به نتایج حاضر در این تحقیق توصیه می‌‌شود، اقدامات حفاظتی و همچنین توسعه بیشتر در منطقه در اولویت قرار گرفته و اقدامات اصلاحی و بهسازی جهت حفاظت جنگل مورد توجه قرار گیرد. یکی از این اقدامات می‌تواند حذف عامل مخرب معدن و دیگری عدم انباشت زباله درجنگل باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental impact assessment of forest management plans using the degradation model (Case study: Lirehsara District of Mashalak Forest)

نویسندگان [English]

  • Ali Roki 1
  • Jahangir Feghhi 2
  • Majid Makhdoum 2
  • Vahid Etemad 3
1 MSc. Student, Forest Management, Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Prof., Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In terms of natural structure and geographical location, our land has major constraints on the biological and sustainable production of biological systems, and most of its biomes are forests that naturally have fragile biological systems and, if exploited outside their capability, they are simply exposed to destruction. Therefore, due to the multifunctional nature of forests, it is necessary to assess the environmental impacts of forest management plans. The main purpose of the present study is to evaluate the impacts of forest activities as well as planning to minimize and prevent negative environmental impacts and maximize the positive environmental impacts of the Lirehsara forest management plan using the destruction model approach. In this regard, environmental degradation modeling was performed to determine the environmental impacts of forestry activities in the Mashalak Forest. In this study, compartments were selected as the impact unit. After determining the degradation factors, 14 identified factors were included in the model and the final destruction map was created. The results of the degradation model showed that the study area was divided into four zones of potential development, requiring restoration 1 and 2 and requiring conservation measures. Accordingly, 49.70% of the study area was in degradation class 1 and susceptible to development, 35.15% and 9.78% in degradation class 2 and 3, respectively, in need of restoration and 5.3% in degradation class 5 and in need of protection measures. According to the results of this study, it is recommended that protection measures and further development in the area be prioritized and remedial measures for forest protection should be considered. One of these measures could be the elimination of the destructive factor of the mine and the other non-accumulation of waste in the forest.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Impacts Assessment
  • Degradation Model
  • Forest Management Plan
  • Conservation Measures
  • Mashalak Forest
Aghnoum, M.; Feghhi, J.; Makhdoum, M. & Jabbarian Amiri, B. 2015. Environmental Impact Assessment of the Forest Management Plan, Using Degradation Model (Case Study: Patom District of Kheyrud Forest). Environmental Researches. 5 (10): 63 -72 (in Persian)
Akbari, Z. 2013. Locating suitable lands for forest development using land use planning and GIS (case study: Abjagh Watershed of Semiram), Master's Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. (in Persian)
Babakordi, J. 1988. Evaluation of District 1 of Krankaftar. Master's Thesis, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modarres University. (in Persian)
Chamani, A.; Makhdoum, M.; Jafari, M.; Khorasani, N. & Cheraghi, M. 2005. Environmental Impact Assessment of Hamadan province using the environmental degradation model. Journal of Environmental Studies. 31 (37): 35 – 44 (in Persian)
Espahbodi, K. & Mohammadnejad Kiasari, Sh. 2000. Evaluation of one of the main sylvicultural methods in the northern forests of Iran (Pajim District 1 Forest Management Plan). National Conference on Northern Forest Management and Sustainable Development, Ramsar. P. 288-271 (in Persian)
Etemad, V. 1994. Investigating the changes in the Namkhane district of Kheyrud forest after 10 years of management plan implementation in terms of growing stock, Master's Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. (in Persian)
Ghomi Avili, A.; Mataji, A.; Hoseini, S. M. & Jalali, Gh. 2006. Evaluation of Changes trend in Quantitative Characteristics of two managed Forest associations. Forest and Poplar Research, 14 (1): 49 – 58 (in Persian)
Hanna, K.S.; Polonen, I. & Raitio, K. 2011. A potential role for EIA in Finnish forest planning: learning from experiences in Ontario, Canada. Journal of Impact Assessment and Project Appraisal 29(2): 99-108.
Hasanzad Navrodi, I.; Seyyedi N. & Seifolahian H. R. 2009. Evaluation of quantitative and qualitative forest stands changes during a Period of forest management Plan (case study: Janbe sara district-Guilan), Iranian Journal of Forest. 1 (4): 301 – 311 (in Persian)
Jabbarian Amiri, B. 1996. Evaluation of development effects in the watershed of Amir Kabir Dam using the environmental degradation model and computer program compilation, Master's Thesis, Faculty of Environment, University of Tehran. (in Persian)
Jabbarian Amiri, B. 1998. Introducing an objective method to determine ecological vulnerability, Journal of Environmental Studies. 24 (21): 57 – 68 (in Persian)
Jabbarian Amiri, B. 2012. Comparing the Environmental Impact Assessment Methods Using Analytical Taxonomic Analysis. Journal of Natural Environment, 64 (3): P 325 (in Persian)
Jay, S.; Jones, C.; Slinn, P. & Wood, C. 2007. Environmental impact assessment: Retrospect and prospect. Journal of Environmental Impact Assessment Review, 27: 287– 300
Knowler, D. & Lovett, J. 1996. Manual for Environmental Assessment in Forestry. Prepared for FAO Regional Project Forestry Planning and Policy Assistance in Asia and the Pacific. Department of Environmental Economics and Environmental Management, University of York.
Leichenko, R. M. & O'Brien, K. L. 2002. The dynamics of rural vulnerability to global change: the case of southern Africa, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 7: 1-18.
Maikhuri, R. K.; Rao, K. S.; Patnaik, S.; Saxena, K. G. & Ramakrishnan, P. S. 2003. Assessment of vulnerability of forests, meadows and mountain ecosystems due to climate change, ENVIS Bulletin Himalayan Ecology, 11 (2): 1-9.
Majnounian, H. 2014. Protected Areas (Volume 1) Fundamentals and Protection Measures of Parks and Areas in Iran and the World, Day Negar Publications, 1st Edition, 414 P. (in Persian)
Makhdoum, M. 1993. Environment and East Azarbaijan, Proceedings of the Seminar on Development and East Azarbaijan, Tabriz; Provincial Government of Azerbaijan. (in Persian)
Makhdoum, M. F. 2002. Degradation Model: A Quantitative EIA Instrument, Acting as a Decision Support System (DSS) for Environmental Management, Environmental Management, 30 (1) :151- 156, https://doi.org/10.1007/s00267-001-2647-6
Makhdoum, M. 2007. Living in the Environment. 6th edition, University of Tehran Press, Iran. (in Persian)
Makhdoum, M. 2010. Fundamental of land use planning, 9th edition, University of Tehran Press, Iran. (in Persian)
Makhdoum, M. & mansouri, M. 1999. Environmental impact assessment of Hormozgan Province (S. Iran) by degradation model. Journal of Environmental Studies. 25 (23): 49 – 57 (in Persian)
Marvi Mohadjer, M. R. 2006. Silviculture. University of Tehran Press, Iran. 388 P. (in Persian)
Miller, G. T. 1995. Living in the Environment. Translated by: Makhdoum M., University of Tehran Press, Iran. 368 P.
Moaieri, M. H. 1989. Investigating the performance of Golband Forest management plan implementation (Seri Shurab, Dange Tajdid Nasl), Master's Thesis, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University. (in Persian)
Safaian, N.; Shokri, M. & Jabbarian Amiri, B. 2002. Environmental Impact assessment in the north of Iran with the degradation model. Journal of Environmental Studies. 28 (30): 1 – 8 (in Persian)
Shariatnejad, Sh. 1999. Evaluating the performance of Golband forest management plan implementation, PhD thesis, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University. (in Persian)
Tabibian, M. 2006. Environmental Impact assessment in Australia, University of Tehran Press, 1st edition, 448 P. (in Persian)
Turner B. L.; Kasperson, P.; Matson, J. & McCarthy, R. 2003. A Framework for Vulnerability Analysis in Sustainability Science, PNAS 100 (14): 8074-8079
Yavari, Gh. & Fazelbeygi, M. M. 2011. Environmental Impact Assessment of Sustainable Development, Using Degradation Model (A Case Study of Horaman Zone, West Iran). Journal of Environmental Studies. 37 (57): 121 – 128 (in Persian)
Yazdian, F.; Faghih Nasiri, L. & Kiapasha, Kh. 2012. The tourism environmental impact assessment on Namak-Abrod forest using degradation model. Iranian Journal of Forest. 4 (2): 113 – 121 (in Persian)