طراحی و مهندسی تفرجگاه جنگلی براساس راهکار خدمات تفصیلی در پارکها و مناطق حفاظت شده

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابعطبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده منابعطبیعی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده منابعطبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه منابعطبیعی، محیطزیست و گردشگری، شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی

چکیده

اهمیت پوشش گیاهی و نقش آن در ساختار اکولوژیکی و محیطزیست شهری برکسی پوشیده نیست. پارکهای جنگلی دستکاشت نیز
بهعنوان بخشی از جنگل شهری میتوانند علاوه بر تأمین فواید یک جنگل، دارای فواید اجتماعی یک پارک شهری هم باشند و بدینترتیب
برای برآوردن نیازهای مختلف تفرجکنندگان بهکار روند. در این مطالعه سطحی معادل 22هکتار جهت طراحی در زون تفرج متمرکز در نظر
گرفته شد. سیاست کلی این تحقیق حفظ، تجهیز و بهسازی این منطقه برای استفاده تفرجی، اتصال آن به شبکه اکولوژیکی جنگل شهری
تهران و حفظ پیوستگی کمربند سبز تهران برای جلوگیری از روند رو به رشد این شهر میباشد. پس از انجام نظرسنجی مردمی و تعیین
کیفیت نسبی نماها در منطقه تعیین شده، طراحی سایت موردنظر با لحاظ نمودن مسایل اکولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژی سیمای
سرزمین انجام شد. در نهایت، برنامهریزی در قالب طرح مدیریت مشخص شده و برنامه پیشنهادی ارایه شد. بهنظر میرسد که استفاده از
رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین و اصول آن در تلفیق با زیباییشناسی میتواند ضمن حفظ کارکرد و پایداری اکولوژیکی این فضاها برای
کلانشهری مانند تهران با انواع آلودگیهای محیطزیستی، بسیار حیاتی باشد. این امر میتواند پاسخگوی نیازهای مختلف اجتماع همراه با
آیندهنگری نیز باشد تا ضمن ایجاد رابطه انسان با طبیعت، موجب حفظ سلامت جامعه، بقا و مطلوبیت این محیط و شرایط اکولوژیکی آن
برای آیندگان نیز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Engineering a Forest Promenade on Based of Detailed Services Instructions in Parks and Protected Areas

نویسندگان [English]

  • M Mahmoudkhani 1
  • J Feghhi 2
  • M Makhdoum 3
  • O Bahmani 4
1 MSc. Graduate of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Assoc. Prof. Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Prof. Faculty of Natural Resources, University of Tehran
4 Assist. Prof. Department of Natural Resources, Environment and Tourism, Jahad Water and Energy Research Company
چکیده [English]

The importance and role of vegetation on the ecological structure of urban environment is well
known. Forest plantations Park is a part of urban forests. These plantations have been reported to
benefits of a forest as well as social benefits, and thus used to meet the different needs of outdoor
recreation users. In this research the area was allocated with 28 ha forimplementation. The general
policy of this research was to maintaining, equipping, and improving the area for recreational use,
connecting to the urban forest ecological network, and the maintaining green belt continuity of Tehran
for limiting the urban development of the Tehran mega city. After finding popular lookout and
determination area relative quality of views in the designed area, designation of specific site with
considering the ecological, social, cultural, and ecological aspects of landscapes was conducted. The
programmings of management plan were founded and a proposed program was presented. It was
considered the use of landscape ecology approach and principles in integration with the aesthetic, can
maintain the function and ecological sustainability of this spaces for the mega cities such as Tehran
that consist of varied types of environmental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest park
  • Ecological structure
  • Intensive outdoor recreation
  • Designing
  • landscape ecology