ارزیابی توان محیطزیستی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی با تأکید بر مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی (مطالعه موردی: منطقه کریت)

نویسندگان

1 استادیار گروه محیطزیست، دانشکده منابعطبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیطزیست، دانشکده منابعطبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

چکیده

ارزیابی و طبقهبندی سرزمین با مقایسه ویژگیهای اکولوژیکی هر یگان محیطزیستی با مدلهای اکولوژیکی انجام مییگییرد در ایین بیاره
ابتدا جدول ارزیابی توان تهیه و سپس ویژگیهای اکولوژیکی آبخیز مورد مطالعه با تک تک مدلهای اکولوژیکی مقایسه و ارزیابی صیور
میپذیرد هدف از این مطالعه، ارزیابی توان محیطزیستی منطقه کریت با استفاده از ) (GISو بررسی مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی
برای تخصیص کاربریها میباشد مدلهای اکولوژیکی مورداستفاده در این تحقیق، آمیزهای از میدلهیای مخیدوم، کیارگروه اسیتعدادیابی
اراضی و شرایط اکولوژیکی حاکم بر منطقه میباشد در مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی معیارها واقعبینانهتر لحیا شیده و از نگیر
علمی محض خودداری شده است نتایج حاکی از آن است که محدودیتهای شدید از جمله کمبود منابع آبی، تبخیر و تعرق زیاد، زلزلهخییز
بودن و اقلیم خشک موجب شده است که منطقه برای بیشتر کاربریها توانی نداشته باشد از بین کاربریهیا تنهیا بیرای مرتعیداری، تفیر
گسترده و حفاظت توان وجود دارد بهگونهای که کل سطح منطقه با توجه به محدودیتهای زییاد بیهعنیوان حفیاظتی ارزییابی شید بیرای
کاربری تفر گسترده نیز بهشرط حفظ کاربری موجود کل منطقه دارای توان میباشد همچنین، تعداد 87واحد محیطزیستی که 10درصید
مساحت منطقه را شامل میشود، برای کاربری مرتعداری دارای توان میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Capability Evaluate In Using GIS With Emphasizing Land Talent Workgroup Models (Case Study: Area Of Korit)

نویسندگان [English]

  • M.R Elmi 1
  • S Bahrami 2
  • A Ehsanzadeh 2
1 Assist. Prof. Department of Environmental, Faculty of Natural Resource and Desert Studies, Yazd University
2 M.S. Student, Department of Environmental, Faculty of Natural Resource and Desert Studies, Yazd University
چکیده [English]

Evaluation and classification of land is done by comparing ecological characteristic of environment
units with ecological models. The purpose of this study was to evaluate the environmental capable
area of Korit using geographic information system and survey the land talent Workgroup for
Landuses appropriation models. The ecological models used in this study, is a mixure of Makhdoom
and land talent workgroups models and ecological condition of the area. In the Models of Lands talent
Workgroup criteria is considered more realistic .The results indicate that intense limitations including
water resources, high evapotranspiration, earthquake and dry climate makes the area less capabe for
most users. For Extensive outdoor recreation whole area have capability. Also 78 Environmental units
which is included 14 percent of the area have, capability for Range Management landuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capability evaluation
  • GIS
  • Korit
  • Lands talent workgroups
  • Ecological model