ارزیابی کیفی آثار محیطزیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

سدها بهعنوان بخشی از مدیریت منابع آب، یکی از مهمترین سازههایی هستند که در تنظیم جریانهای سطحی بهویژه در مناطقی که از
توزیع مناسب مکانی و زمانی بارش برخوردار نیستند؛ نقش برجستهای ایفا میکنند. بنابراین، با توجه به رشد و توسعه سدسازی در جهان
بهویژه در ایران لزوم بررسی آثار محیطزیستی سدها از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، ارزیابی آثار فرهنگی و
محیطزیستی سدسلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی سد بود. برای این منظور، از روش تحقیق کیفی
استفاده شده و اطلاعات از طریق فن مصاحبه، مشاهده مستقیم و قدم زدن در روستا در قالب پروتکل تدوین شده از قبل گردآوری شده
است. بهطورکلی، در تحقیق حاضر از متدولوژی نظامهای نرم استفاده شد و جامعه مورد مطالعه این پژوهش، اعضای شورا و دهیاریهای
روستاهای تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی ( )N=84بودند که با تکتک این افراد بهصورت سرشماری مصاحبه بهعمل آمد. برای
تحلیل دادههای بهدست آمده، از فن تدوین نقشههایذهنی و تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج تحلیل محتوا در این مطالعه نشان داد که
بهطورکلی آثار فرهنگی سدسلیمانشاه در 0دسته کلی زیر خلاصه میشود: .1مبادله فرهنگی .2افزایش آگاهی .9توسعه توریسم .8احیای
مکانهایی تفریحی .1ظهور فرهنگ شهرنشینی و .0از بین بردن تعلقات اجتماعی– فرهنگی. همچنین از تحلیل محتوای مصاحبههای
صورت گرفته با جامعه مورد مطالعه در ارتباط با آثار محیطزیستی سدسلیمانشاه 8نوع اثر بهدست آمد: .1تغییرات آب و هوایی .2ورود گونه
جدید پرندگان به منطقه .9تخریب مناظر طبیعی و .8سرسبزی منطقه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Assessment of Environmental and Cultural Impacts of Sonqore’s Soleimanshah Dam on Rural Development Region Under the Coverage of Dam

نویسندگان [English]

  • A Malek Hosseini 1
  • A.A Mirak Zadeh 2
1 Ph.D. Candidate of agricultural Development, Dept. of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Razi University of Kermnashah
2 Assisst. Prof. of Dept. of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Razi University of Kermnashah
چکیده [English]

Generally dams are considered as an integral part of the water source management system, which is
effective in the regulating surface flows especially in areas with no uniform spatial distribution of
rainfall and temporal. Considering the worldwide, developing trend for dam construction, especially
in Iran, the necessity of reviewing the environmental impacts of dam construction becomes apparent.
The main purpose of this paper is assessment of cultural and environmental impacts of dam on under
irrigation and rural drainage network development. The method of research was qualitative and data
were collected by interview, observation and transect base on theoretical protocol. Research
population consist of council members in villages that covered by the dam irrigation and drainage
network (N=48) that were chosen as the census. In order to analysis data were used mind maps and
content analysis techniques. Results of content analysis showed that generally dam's cultural impacts
are summarized in 6 general categories: cultural exchange, awareness, tourism, entertainment places
revival, culture urbanization, destruction of social-cultural attachments. As well as the content
analysis of research population, environmental impacts of dam include 4 types: 1-climate change, 2-
entry of new species of birds to the region, 3-degraded landscapes and 4- green area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soleimanshah dam
  • Development actions
  • Assessment
  • Environment impacts
  • cultural
  • Sonq