تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیطزیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نیروگاههای تولید برق، با توجه به ماهیت فرایندها و فعالیتهایشان و نیز بهدلیل تولید پساب، انتشار گازهای آلاینده و پسماندهای خطرناک،
دارای پتانسیل ایجاد پیامدهای انسانی و محیطزیستی میباشند. با توجه به اهمیت موضوع، بهمنظور تعیین مهمترین پیامدهای نیروگاه
گازی آبادان و تاثیر آنها بر محیط انسانی و طبیعی، به مثابه مطالعه موردی در این تحقیق، پرسشنامهای به روش دلفی تهیه شد و در
اختیار جمعی از خبرگان و کارشناسان محیطزیست و نیروگاه قرارگرفت. در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل پیامدهای انسانی و
محیطزیستی نیروگاه مورد نظر از روشهای تصمیمگیری چند معیاره از جمله AHPو تکنیک بردار ویژه استفاده شد. به این منظور، با
استفاده از روش ،AHPساختار سلسله مراتبی پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاه گازی آبادان ترسیم و پس از آن ماتریس
تصمیمگیری تشکیل شد. جهت مقایسه دو به دو هریک از معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر بر حسب شدت اثر و احتمال وقوع پیامد
محیط درون و بیرون نیروگاهی، ماتریسهای مقایسه زوجی بهطور جداگانه تشکیل شدند و با وارد کردن اطلاعات به نرمافزار EXPERT
CHOICEوزن معیارها با روش بردار ویژه محاسبه شد. سرانجام وزن نهایی پیامدها بر حسب شدت و احتمال وقوع دو محیط برآورد شد.
نتایج بهدست آمده از محاسبه پیامدهای نیروگاه گازی آبادان حاکی از آن است که از پیامدهای انسانی جراحات سطحی با وزن 3/131و از
پیامدهای محیطزیستی، آلودگی هوا با وزن 3/00مهمترین پیامدهای نیروگاه هستند. در ادامه، مهمترین راهبردها و اقدامهای اجرایی به
منظور کاهش پیامدهای منفی انسانی و محیطزیستی، ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Human and Environmental Consequences of Power Pplants Using Combined Delphi and AHP Method

نویسندگان [English]

  • S.A Jozi 1
  • SH Saffarian 2
  • M Shafiee 2
  • A Akbari 3
1 Assoc. Prof. Department of Environment, Faculty of Technical & Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Young Researchers and Elite Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University
3 Young Researchers and Elite Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Power plants, due to the nature of their processes and activities and also by producing the effluents,
emitting the air pollutants and hazardous wastes, have the potential to cause negative human and
environmental consequences. Given the importance of the issue, for determining the most important
consequences of Abadan Gas Power Plant and also their impact on the human and natural
environment, as a case study, a questionnaire was developed with Delphi method. This questionnaire
was distributed within the environmentalists and experts of power plant. The human and
environmental consequences of Power Plant were analyzed by Multiple Criteria Decision-Making
methods including AHP and eigenvector technique. For this purpose, with applying of AHP method,
the hierarchical structure of the human and environmental consequences of Abadan Gas Power Plant
was constructed and then the decision making matrix was formed. The pair wise matrices were formed
separately for criteria pair wise comparisons with respect to severity and occurrence probability of
indoor and outdoor environment of power plant .With entering the data in EXPERT CHOICE
software, criteria weights were computed with applying the eigenvector method. Then the final
weights of consequences in terms of severity and occurrence probability of risk were computed. The
results from the compution of Abadan Gas Power Plant consequences indicate that in human
consequences, shallow wounds with a .105 weight and in environmental consequences, air pollution
by weighing 0.66 are the most important consequences of power plant. Finally, the most important
executable strategies and actions for mitigation of negative human and environmental consequences
were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human and environmental consequences
  • Delphi Technique
  • AHP
  • Power plant