بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در کیفیت منابع آب زیرزمینی و ارتباط آن با توان اکولوژیکی با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامهریزی محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه برنامهریزی محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه برنامهریزی محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

چکیده

تغییر کاربری اراضی با تغییر در میزان تولید، نوع پسماندها و ضایعات، سبب تغییر در نوع، میزان آلودگی و در نتیجه تغییر در کیفیت آب
زیرزمینی میشود. در این مقاله، با دیدگاه نوینی به بررسی رابطه تغییر کاربری اراضی با تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی پرداخته میشود.
در این راستا، با انتخاب آبخوان کرج به عنوان مطالعه موردی، اطلاعات کاربری اراضی و کیفیت آب زیرزمینی منطقه برای سه دوره
سالهای 1331 ،1301و ،1331با استفاده از روشهای سنجش از دور و قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این بررسی تغییرات بارزی را در مساحت کاربری اراضی نشان داد. بهطوریکه، کاربری مسکونی- صنعتی طی این سه دوره افزایش
4/1برابری داشته است. در ادامه، نقشههای پهنهبندی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی منطقه تهیه و میزان توزیع کاربریهای مختلف در
پهنههای کیفی آب زیرزمینی مشخص شد. ایجاد روابط رگرسیونی بین کاربریها و شاخصهای کیفی منابع آب زیرزمینی، معنیدار بودن
رابطه بین کاربری مسکونی- صنعتی با میزان کلراید و مجموع مواد جامد محلول ) (TDSآب زیرزمینی منطقه را نشان داد. در مرحله بعد،
به منظور بررسی انطباق یا عدم انطباق کاربری اراضی سال 1331با توان بالقوه منطقه، توان اکولوژیکی محدوده مورد نظر ارزیابی قرار
گرفت و نقشه توان بالقوه سرزمین تهیه شد. تطبیق نقشه کاربری اراضی سال 1331و نقشه توان سرزمین مبین عدم انطباق توسعه
کاربریها با توان بالقوه سرزمین در بسیاری از نقاط است. بنابراین، میتوان افزایش غلظت شاخصهای کیفی آب زیرزمینی را نتیجه عدم
توجه به توان بالقوه سرزمین در توسعه کاربری های منطقه دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Land Use Changes in the Quality of Groundwater Resources and Its Relation to the Ecological Capability Using Geological Information System and Remote Sensing

نویسندگان [English]

  • S Galalizadeh 1
  • B Malak Mohammadi 2
  • S. Givehchi 3
1 MSc of Environmental Education, Management and Planning, University of Tehran
2 Assoc. Prof. Environmental Planning and Management Department, Faculty of Environment, University of Tehran
3 Assist. Prof Environmental Planning and Management Department, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

In this assay we study the relation between land use change and underground water change by means
of regression correlation in particular region. In order to fulfill our aim we have selected Karaj aquifer
as case study. In this way land use and underground water quality maps for three zones of time 1986,
1996, 2005 were studied. For the next phase of study, map of zoning for underground water quality
was collected to spot distribution of different application in different underground water zone. The
result manifests the great change in land use area. Regression correlating demonstrates a proportion
between residential-industrial land use and level of chloride aid and TDS in underground water for
the same area. In next step in order to determine the level of land use coincidence in 2005 with
potential capability of the area, the ecological capability of the area was evaluated and mapped.
Comparison among land use application in 2005 and its capability map portrayed the lack of
adaptation between development of application and capability of region in consecutive years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use Change
  • Underground water quality change
  • Evaluation of ecological capability power
  • Karaj aquifer