معرفی کاربردی مدلسازی پروژههای :REDDراهکاری برای کاهش پیامدهای تغییر اقلیم

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه محیطزیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین،) دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کاهش انتشارات ناشی از جنگلزدایی و تخریب جنگل ( ،)REDDراهکاری برای تعدیل تغییرات اقلیمی است که بهمنظور کاهش شدت
جنگلزدایی و انتشار گازهای گلخانهای در کشورهای در حال توسعه بهکار گرفته میشود. در چند دهه اخیر، تغییرات شدید کاربری اراضی
سبب کاهش میزان چشمگیری از جنگلهای هیرکانی واقع در استان مازندران شده است. تحقیق حاضر، با آگاهی از اهداف پروژههای
REDDانجام شده است. بر همین اساس، تغییرات پوشش جنگل در محدودهای از شهرستانهای نوشهر و نور واقع در استان مازندران، با
استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست متعلق به سالهای 1930 ،1909و 1909بررسی شد. سپس، مدلسازی پتانسیل انتقال با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه ( )MLPانجام شد و در ادامه، اعتبارسنجی مدل صورت گرفت. در پایان، بر اساس روششناسی
کربن استاندارد اختیاری ( )VCSو دوره واسنجی 1909-1909تغییرات پوشش جنگل برای 99سال آینده (تا سال )1229پیشبینی شد و
میزان انتشار گاز CO2تا سال 1229مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که طی بازه زمانی ،1909-1909حدود 9219هکتار پوشش
جنگل تخریب شده است. همچنین، ارزیابی صحت بیانگر صحت مناسب مدل با میزان ROCبرابر با 9/031درصد میباشد. در نهایت،
نتایج مدلسازی خطمبنا پروژه REDDنشان داد که 123101/1 tCO2eطی 99سال آینده به اتمسفر انتشار خواهد یافت که اجرای
پروژه REDDمیتواند از انتشار 112910/91 tCO2eجلوگیری نماید. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با استفاده از روششناسی
ارایه شده میتوان میزان تغییرات کاربری اراضی، میزان انتشار گازهای گلخانهای و همچنین تأثیر اجرای پروژههای REDDدر کاهش
انتشار را برآورد و پیشبینی کرد و در سند طراحی پروژههای مکانیسم توسعه پاک در کشور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applied Introduction of Modeling of REDD Projects: A Strategy for Reduce the Impacts of Climate Change

نویسنده [English]

  • K Parsamehr
M.Sc graduate of Environmental Assessment and Land-use Planning in Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran
چکیده [English]

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is a climate change
mitigation strategy employed to reduce the intensity of deforestation and GHGS emissions in
developing countries. In recent decades, drastic land-use changes in the Mazandaran province caused
a substantial reduction in the amount of Hyrcanian forest. The present research has been conducted
with the knowledge of the objectives of REDD projects. Accordingly, forest cover changes in a range
of Nowshahr and Noor in the Mazandaran province using Landsat satellite images (1984, 2000, and
2014) were examined. Then, transition potential modeling using the multi-layer perceptron artificial
neural network (MLP) was implemented and continuing the accuracy assessment of the model was
performed. In the end, according to the Voluntary Carbon Standard (VCS) methodology and the
calibration period 1984-2014, forest cover change was predicted for the 30 next years (2044) and CO2
emissions up to the 2044 was computed. The results showed that forest cover decreased by about
3413 ha during 1984-2014. Also, accuracy assessment indicates the good accuracy of the model with
ROC equal to 0/95. Finally, REDD baseline modeling results showed that 827591.5 tCO2e will be
released during 2014-2044 (the next 30 years), but REDD project implementation will prevent the
release of 584056.38 tCO2e. The findings of this research shows that using the methodology
presented, the rate of land-use changes, GHGS emissions and the impact of REDD projects to reduce
emissions can be predicted and can be used for the Project Design Document (PDD) of Clean
Development Mechanism (CDM) in the Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • REDD project
  • Climate change
  • Multi-layer perceptron artificial neural network (MLP)
  • Mazandaran Province