برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران

نویسندگان

1 دانشآموخته کارشناسیارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

یکی از چالشهای فراروی دولتها در این قرن، بحرانهای محیطزیستی میباشد. دولتها و سیاستگذاران با سیاستها و برنامههای خوود
تلاش میکنند تا بر مشکلات به وجود آمده در حوزه محیطزیست فایق آیند و آثار منفوی و زیوانبوار کارکردهوا و عکلکردهوای انسوان بور
محیطزیست را کاهش دهند. یکی از راههای کنترل و کاهش تخریب محیطزیسوت، اسوتفاده از اباارهوا و روشهوای اقتصوادی مویباشود.
بنابراین مطالعه حاضر با هدف برآورد مالیات سبا مناسب بر انتشار دیاکسیدکربن (مالیات کربن) در صنعت سیکان صورت گرفته است. برای
برآورد مالیات سبا مناسب، تابع هاینه ترانسلوگ برای صنعت سیکان برآورد شد. معادلات توابع هاینوه و سوهز هاینوههوا نیوا بوه صوورت
سیستکی و با روش ) ،(ISURبرآورد شد. نتایج حاصل از برآورد پارامترهای الگو نشاندهنده معناداری هکه متغیرها به جا متغیر اثر متقابول
هاینه پرسنلی با هاینه تعکیر و نگهداری تجهیاات، میباشد. ضریب تعیین تابع هاینه بیانگر آن است که %93از تغییرات هاینه کول تولیود
سیکان توسط متغیرهای مستقل وارد شده در الگو توضیح داده شده است. بر اسواس نتوایج بوه دسوت آموده، نورا مالیوات سوبا بور انتشوار
دیاکسیدکربن در صنعت سیکان به ازای هر تن تولید برابر با 11درصد میباشد. پیشنهاد میشود: سازمان حفاظت محیطزیست کشوور، بوا
بررسی زیرساختهای موجود در کشور و مهیاسازی شرایط، از مالیات سبا به عنوان یک اباار اقتصادی برای کنترل و کواهش آلوودگیهوای
محیطزیست استفاده نکاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of Optimum Green Tax on Emission of CO2 by Cement Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • S Hassanloo 1
  • S. Khalilian 2
  • H Amirnejad 3
1 M. Sc in Agricultural Economics, Tarbiat Modares University
2 Assoc. Prof. of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University
3 Assoc. Prof. of Agricultural Economics, Agricultural and Natural Resources University of Sari
چکیده [English]

Environmental crisis is one of the governments challenges in the recent century. Governments and
policymakers through plans and policies attempt to overcome challenges in environment area until to
decrease man destructive effects on environment. Controlling economics methods is one of the tools
of environmental degradation reduction. The aim of this study was to estimate suitable green tax on
carbon dioxide emission (carbon tax) in cement industry. Translog cost function, estimated for cement
industry to assess suitable Green Tax. Cost function equations and costs share were estimated with
ISUR systematic method. The Results show all variables were significant in model parameters
estimation, beside the interaction variable of wage cost with maintaining cost. The cost function
determination coefficient show that 79% of total cost variation of cement production determined by
dependent variables in equation. Also according to results, green tax rate on CO2 emission in cement
industry determined was 15 percent. It is suggested environmental protection organization use green
tax as an economics tool to control and decrease environmental pollutions with examination of
country infrastructure and present conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon dioxide
  • Economics method
  • Environmental pollution
  • Green Tax
  • translog cost function