مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

2 دانشیار گروه محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

3 استادیار گروه محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

چکیده

این پژوهش، جهت بررسی تأثیر صدای ترافیک و متغیرهای محیطزیستی بر فراوانی جامعه پرندگان در شهریور ماه 1331در طول جاده
آسیایی در پارک ملی گلستان انجام شد. تعداد 67واحد نمونهبرداری با روش سیستماتیک- تصادفی در فواصل مختلف از جاده و در محدوده
1 -251متری انتخاب شدند. شمارش پرندگان و ثبت متغیرهای محیطزیستی در فاصله شعاعی 25متری از هر یک از این نقاط انجام شد.
در هر یک از ایستگاههای نمونهبرداری هم زمان با شمارش پرندگان، متغیرهایی مانند: دما، رطوبت نسبی، میزان صدای ناشی از ترافیک،
تعداد خودروها (به تفکیک خودروهای سبک، نیمهسنگین و سنگین)، تعداد بوق ماشینها، ارتفاع از سطح دریا، ارتفاع موانع حاشیه جاده،
عرض مؤثر جاده، شیب منطقه، فاصله از جاده و جهتهای جغرافیایی درون پلاتهای دایرهای و به مرکزیت نقاط نمونهبرداری اندازهگیری
شدند. ثبت تمامی دادهها در طول یک هفته از سال که بیشترین بار ترافیکی و آلودگی صوتی بر این منطقه وارد میشود، صورت گرفت.
پرندگان مشاهده شده به عنوان متغیر وابسته بر اساس نوع آشیانه به سه گروه پرندگان آشیان حفرهای اولیه، آشیان حفرهای ثانویه و
غیرآشیان حفرهای تقسیم شدند و بر این اساس، 3مدل پیشبینی توسعه یافت. نتایج آنالیز رگرسیون چند متغیره در حالت خطی برای این
مدلها نشان داد که در تمامی این مدلها بیشترین عامل مؤثر بر حضور پرندگان، میزان صدای ناشی از ترافیک بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of the Relationship Between Bird Distribution, Traffic Noise and Other Environmental Variables Along Asian Highway in Golestan National Park

نویسندگان [English]

  • SH Gharibi 1
  • A Salmanmahiny 2
  • H Varaste 3
1 MSc. Student, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Assoc. Prof. in Environmental Sciences, College of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Assist. Prof. in Environmental Sciences, College of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

This paper examines the likely relationship between traffic noise and other environmental variables
and bird distribution. The study was conducted in September 2012, along Asian Highway in Golestan
National Park. The sampling stations were selected in 76 points using Systematic-Random method at
various distances between 0-250 meters from the road. Birds and environmental variables were
sampled in a radius of 25 meters from each point. In each of the sampling points and in the center of
the plot, birds and other variables such as temperature, relative humidity, traffic noise, number of
vehicles (light, heavy and medium-weight vehicles), number of horn beeping, height, the sound
barrier height, width of the road, slope and the geographical size were measured. All data were
recorded during a week of the year with the heaviest traffic and noise pollution. The birds as
dependent variables were divided into three guilds namely Primary Cavity Nesting Birds, Secondary
Cavity Nesting Birds and non Cavity Nesting Birds and accordingly, three prediction models were
developed. The result of multivariable linear regression analyses showed that in all of these models
the most important factor affecting birds is traffic noise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Golestan National Park
  • Birds
  • Road
  • Traffic noise
  • Environmental variable