ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor)با روش آنتروپی بیشینه در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

2 دانشیار گروه محیط زیست

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی مطلوبیت زیستگاه و عوامل موثر بر پراکنش پلنگ ایرانی با استفاده از روش آنتروپی بیشینه در استان گلستان انجام گرفت. مدل‌سازی آنتروپی بیشینه به‌دلیل کارکرد بهتر آن در گستره‌های زیستگاهی با وسعت کلان در تحقیق حاضر استفاده شد. به‌منظور رسیدن به این هدف 193 نقطه حضور پلنگ در مناطق مختلف استان گلستان جمع‌آوری شد و از 11 متغیر ‌محیط‌زیستی در مدل‌سازی زیستگاه استفاده شد. تعیین میزان همبستگی متغیرها با استفاده از ماژول PCA در نرم‌افزار IDRISI Selva نشان داد هیچ‌گونه همبستگی بالای 9/0 بین متغیرها وجود ندارد. زبری سطح با میزان مشارکت 2/33 درصد و اهمیت 8/4 درصد مهم‌ترین عامل در تعیین مطلوبیت زیستگاه پلنگ بود. فاصله از طعمه‌ها با میزان مشارکت 7/28 درصد و اهمیت 2/60 درصد، ارتفاع با میزان مشارکت 4/4 درصد و اهمیت 5/3 درصد، شیب با میزان مشارکت 8/3 درصد و اهمیت 6/1 درصد و پوشش‌گیاهی با میزان مشارکت 5/6 درصد و اهمیت 8/0 درصد، دیگر متغیرهای تاثیرگذار در پراکنش پلنگ بودند. نتایج نشان داد زیستگاه مطلوب پلنگ در استان گلستان در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا و شیب حدود 20 تا 40 درصد قرار دارد. همچنین نتایج گویای این است که مدل با میزان AUC برابر 972/0 قابلیت پیش‌بینی عالی دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Habitat Suitability Evaluation of Persian Leopard (Panthera Pardus Saxicolor) Using Maximum Entropy Method in Golestan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • seyedeh farahnaz vesali 1
  • Hossein Varasteh Moradi 2
  • Abdolrassoul Salmanmahiny 2
1
2 Associated Professor Department of Environmental Science
چکیده [English]

This study was carried out to assess the habitat suitability for panther and the effective factors affecting its distribution in Golestan Province of Iran using the Maximum Entropy Model. The Maximum Entropy Model was selected for it gives good results when applied to large areas. We recorded 193 points of presence for panther in different areas of Golestan Province and considered eleven environmental variables in habitat modeling. Assessment of correlation among variables showed no correlation above 0.9 among the selected variables. Ruggedness with a contribution percentage of 33.2 and a permutation importance of 4.8 was the most important factor in determining the panther’s habitat suitability. Distance from preys with a contribution percentage of 28.7 and a permutation importance of 60.2, altitude with a contribution percentage of 4.4 and a permutation importance of 3.5, slope with a contribution percentage of 3.8 and a permutation importance of 1.6 and vegetation with a contribution percentage of 6.5 and a permutation importance of 0.8 were the other effective factors affecting the distribution of panther. Our results showed that the suitable habitat of panthers in Golestan Province was located generally at an altitude of 2100 meters a.s.l. and on slopes between 20 and 40 percent. In addition, we found that the model has an acceptable predictability with an AUC of 0.972.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat suiability
  • Maximum Entropy
  • Persian leopard
  • Golestan province
  • Ruggedness