بررسی عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران؛ با تاکید بر آثار بیانیه 21 ریو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 داشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین انتشار سرانه‌ی گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخصی از آلودگی محیط زیستی با نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به صنعت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت، تراکم جمعیت شهری و مصرف انرژی در ایران با تاکید بر آثار بیانیه 21 ریو طی دوره 1393-1357 است. بدین منظور با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش یک واحد مصرف انرژی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلند‌مدت، انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن 002/0 واحد افزایش می‌یابد. لذا پیشنهاد می‌شود که حمایت از توسعه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیری به‌ویژه انرژی خورشیدی، باد و آب در راستای بهبود کیفیت هوا و شاخص‌های محیط زیست مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به معنی دار شدن متغیر مجازی کنفرانس ریو و علامت مثبت این متغیر در الگوی بلند‌مدت نتیجه می‌شود ایران بعد از برگزاری این کنفرانس در راستای حفظ محیط زیست گام برداشته است. برآورد ضریب تصحیح خطا نیز نشان می‌دهد که در صورت بروز شوک‌های ناگهانی به انتشار دی‌اکسید کربن، مدت زمان لازم برای تعدیل کل آثار شوک حدود 3/1 دوره خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on Factors Affecting Carbon Dioxide Emissions in Iran; With Emphasis on the Effects of 21th Rio Statement

نویسندگان [English]

  • hamed rafiee 1
  • shiva ghaznavi 1
  • iraj saleh 2
چکیده [English]

The purpose of this study is investigation of the correlation between carbon dioxide emissions per capita as an indicator of environmental pollution with value added agriculture to industry, value added services to industry, urban population density and power consumption in Iran with an emphasis on effects of 21th Rio Declaration for 1978-2014. Therefore in this study, relations between the short and long term models and variables by using the model Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) were analyzed. The results showed that in both short and long run, with increasing one unit in energy consumption, carbon dioxide emissions will be increased equal to 0.002 units. So it is suggested development supports of renewable energy, particularly solar energy, wind and water in order to improve air quality and environmental indicators. Also according to the dummy variable of Rio conference and its significant with plus sign, this variable shows that in the long-run pattern, Iran has acted for protecting the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon dioxide emissions per capita
  • Environmental
  • Iran
  • ARDL