برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم گاز توسط اکوسیستم مرتعی پارک ملی بمو مطالعه موردی: تثبیت گاز دی‌اکسید کربن و عرضه اکسیژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

ترسیب کربن در خاک و زی‌توده گیاهی به عنوان ساده‌ترین گزینه و از نظر اقتصادی عملی‌ترین راهکار ممکن برای کاهش دی‌اکسیدکربن اتمسفری مطرح شده است به طوری که حتی اصلاح اراضی مخروبه مرتعی از اهمیت زیادی در ترسیب کربن برخوردار است. در این مطالعه ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم گاز شامل کارکرد تثبیت دی‌اکسید کربن و عرضه اکسیژن توسط اکوسیستم مرتعی پارک ملی بمو برآورد شده است. برای تعیین کمی دی‌اکسید کربن جذب شده از روش عامل بسط بیوماس و در نهایت رابطه فتوسنتز و تعیین ارزش آن از روش هزینه جایگزین استفاده شده است. بر اساس نتایج مطالعه، میزان گاز CO2 جذب شده توسط پوشش گیاهی و خاک در هر هکتار از پارک ملی بمو به ترتیب 9/10 و 140 تن و در کل مساحت پارک به ترتیب برابر 464360 و 5284185 تن بوده است. با لحاظ هزینه 34/75 دلاری هر تن تثبیت گاز CO2 در پروژه CCS به عنوان روش جانشین کارکرد تنظیم گاز، ارزش اقتصادی این کارکرد، 373 میلیون ریال در هر هکتار و نیز 266/14176 میلیارد ریال در کل مساحت 38000 هکتاری از پارک در سال 1391 برآورد شده است. پیشنهاد می‎شود تا با برقراری مکانیسم‌های نظارت محلی در جوامع محلی حاشیه پارک ملی بمو و افزایش مسئولیت‌پذیری مسئولین محلی پارک ملی بمو برای برنامه‌ریزی منطقه و کاربرد مواردی که برای حفاظت بیشتر طبیعت مناسب‌تر است؛ در جهت حفظ و گسترش کارکردهای اکوسیستمی فعلی پارک و نیز ارزش اقتصادی آن تلاش شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of the Economic Valuation of Gas Regulation Function by Bamou National Park’s Rangeland Ecosystem Case study: Stabilization of Carbon Dioxide and Oxygen Supply

چکیده [English]

Carbon consequences in soil and biomass are the simplest choice and the most practical possible solution for CO2 reduces that are suggested, so that even the ruined rangelands reform has great importance in carbon sequestration. In this study, the economic valuation of regulating gas function that obtains CO2 capture and Oxygen supply function by Bamou National Park Rangeland Ecosystem estimated. For determining the quantity of CO2 captured, used Biomass expansion factor method and finally Photosynthesis equation and replacement cost method. According to results, the quantity of CO2 gas captured from plant coverage and soil were 10.9 and 140 ton per hectare and 464360 and 5284185 in the total area of the park. By considering 75.34 dollars for per ton CO2 gas consequences in the CCS project as a replacement method for gas regulation function, economic valuation of this function estimated 373 million Rial per hectare of this park and also14176.266 billion Rial from the total 38000-hectare area of this park in 2012. Recommended that with Establishing local surveillance mechanisms in local communities periphery National Park Bamou and increase responsibility of Local Authorities of Bamou National Park for Regional Planning and application items that more suitable for nature conservation, try for Maintain and expand Current ecosystem functions Park and its economic value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bamou National Park
  • Economic value
  • Biomass expansion factor
  • Regulate function
  • Replacement cost method