سخن سردبیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سخن سردبیر
طبق گفته‌های جناب آقای دکتر عیسی کلانتری ریاست محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست، وضعیت محیط‌زیست آبی کشور بحرانی است. یعنی ما بیش از سوددهی از سرمایه برداشت کرده‌ایم. ریاست سازمان حفاظت محیط زیست این مطالب را در همایش ساختار تشکیلاتی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست روز 23 مهر ماه سال جاری در دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشتند. ایشان اضافه کردند که قصور این خسارت مقداری بر عهده انجمن‌های علمی است که به هنگام هشدار ندادند.
ما که همواره چه به عنوان استاد محیط‌زیست دانشگاه و یا هیات مدیره انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران هشدار می‌دادیم، راه حل ارائه، و پیگیری هم می‌کردیم. اما گوش شنوایی در کار نبود.
بهر حال این آخرین سخن حقیر به عنوان سردبیر است. از شماره آینده سرکار خانم دکتر مبرقعی دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی سردبیر جدید مجله پژوهش‌های محیط‌زیست خواهند بود هر چند ایشان در حال حاضر به‌عنوان دبیر تخصصی بیشتر بار مجله را بر عهده دارند. حقیر به عنوان مدیرمسئول مجله در کنار دلسوزان و دلسوخته‌های محیط‌زیست کشور خواهم بود.
 
مجید مخدوم
سردبیر

موضوعات


عنوان مقاله [English]

سخن سردبیر

چکیده [English]

سخن سردبیر
طبق گفته‌های جناب آقای دکتر عیسی کلانتری ریاست محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست، وضعیت محیط‌زیست آبی کشور بحرانی است. یعنی ما بیش از سوددهی از سرمایه برداشت کرده‌ایم. ریاست سازمان حفاظت محیط زیست این مطالب را در همایش ساختار تشکیلاتی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست روز 23 مهر ماه سال جاری در دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشتند. ایشان اضافه کردند که قصور این خسارت مقداری بر عهده انجمن‌های علمی است که به هنگام هشدار ندادند.
ما که همواره چه به عنوان استاد محیط‌زیست دانشگاه و یا هیات مدیره انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران هشدار می‌دادیم، راه حل ارائه، و پیگیری هم می‌کردیم. اما گوش شنوایی در کار نبود.
بهر حال این آخرین سخن حقیر به عنوان سردبیر است. از شماره آینده سرکار خانم دکتر مبرقعی دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی سردبیر جدید مجله پژوهش‌های محیط‌زیست خواهند بود هر چند ایشان در حال حاضر به‌عنوان دبیر تخصصی بیشتر بار مجله را بر عهده دارند. حقیر به عنوان مدیرمسئول مجله در کنار دلسوزان و دلسوخته‌های محیط‌زیست کشور خواهم بود.
 
مجید مخدوم
سردبیر