ارزیابی خطر بیابان‌زایی با استفاده از مدل پیشنهادی MLADA (مطالعه موردی: منطقه میاندهی فیض‌آباد؛ استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه به‌منظور بررسی شاخص‌های مختلف مربوط به جنبه‌ها یا معیارهای گوناگون بیابان‌زایی یا تخریب سرزمین، از مدل اصلاحیLADA (MLADA) استفاده شد. تمامی این عوامل براساس چارچوب DPSIR مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی مناطق در معرض تخریب بالاتر در مقایسه با مناطق دارای ریسک تخریب کمتر می‌تواند دانش ما را در خصوص وسعت مناطق تحت تأثیر بهبود بخشد. بنابراین، منطقه میاندهی فیض‌آباد که در جنوب‌غربی استان خراسان رضوی واقع شده است، به‌عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد. برای انجام این تحقیق اطلاعات پایه‌ای از منطقه مورد مطالعه جمع‌آوری شد. در ادامه نقشه‌ خطر مربوط به هر یک از عوامل طبیعی، انسانی و روند تخریب در این منطقه پس از ادغام شاخص‌ها در محیط GIS به‌دست آمد. نقشه نهایی ریسک تخریب سرزمین با ادغام نمودن لایه‌های عوامل طبیعی، انسانی و روند تخریب در مقایسه با وضعیت فعلی تخریب به‌دست آمد. کلاس‌های ریسک در نقشه‌های مختلف ریسک (سه سناریو) با در نظرگیری امتیازات تمامی شاخص‌ها به‌دست آمد. همچنین احتمال وقوع تخریب در مناطق در معرض ریسک تخریب نیز به‌دست آمد که در‌ واقع تصویری از آن‌چه که ممکن است در آینده به‌وقوع بپیوندد را نشان می‌دهد. نتایج به‌دست آمده بر‌اساس نقشه سناریوی سوم نشان می‌دهد که به‌ترتیب مناطق دارای خطر شدید با احتمال (40-20%)، خطر شدید با احتمال (60-40%)، خطر شدید با احتمال (80-100%)، خطر خیلی‌شدید با احتمال (20-0%) و خطر خیلی‌شدید با احتمال (60-40%)، 24، 11، 1، 19 و 15 درصد از مساحت منطقه را به‌خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hazard Assessment of Desertification Using Proposed Model of MLADA. A Case Study: Miandehi Feizabad Area; Khorasan Razavi Province

چکیده [English]

The present research attempts to evolve modified LADA model by considering various indicators of different aspects or criteria of land degradation or desertification. All of the indicators according DPSIR framework were used. The identification of areas that are more vulnerable to degradation from those with less risk of degradation in future can be helpful for improving our knowledge about the extent of the areas affected. The Miandehi Feizabad Region, located in south western part of Khorasan Razavi Province, has been selected as a test area. The different kinds of data have been used for this purpose. Then the hazard maps of natural, human and trend of degradation have been produced for the area after overlying indicators in the GIS. The final map of risk of land degradation is produced by overlaying all three natural, human and trend of degradation of degradation types compared with present state of degradation. The risk classes of different risk maps (three Scenarios) calculated on the basis of classification of risk scores derived by cumulative effect of all the attributes of indicators. Also areas under risk are classified to subclasses with different probability level to show a statistical picture of risk in future. According to the final map of third scenario of land degradation in Miandehi region, the degraded land was classified under severe risk probability (%20-40), severe risk (%40-60), severe risk (%80-100), very severe risk (%0-20) and very severe risk (%40-60) respectively, 24, 11, 1, 19 and 15 % of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land degradation
  • MLADA
  • DPSIR
  • Natural & Human indicators
  • Degradation trend