اثر غیرمستقیم سیاست مالی بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای در حال ‌توسعه: رویکرد (PSTR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیرات آستانه‌‌ای سیاست مالی بر انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن در کشورهای در حال ‌توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای داده‌های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است، استفاده شده است. بدین‌ترتیب اندازه دولت (شاخص سیاست مالی) به‌عنوان متغیر انتقال مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرهای توضیحی و انتشار CO2 وجود داشته و اندازه دولت به صورت غیرمستقیم در نحوه اثرگذاری مصرف انرژی، جمعیت و تولید ناخالص ‌سرانه بر انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن مؤثر است. مقدار آستانه‌ای متغیر انتقال برابر 0052/2 و پارامتر شیب برابر 532/14 برآورد شده است. همچنین براساس نتایج آزمون‌های لازم، لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه‌ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می‌کند. در رژیم اول مصرف انرژی، جمعیت و تولید ناخالص‌ داخلی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی‌اکسید‌کربن بوده که این تأثیر با عبور از حد آستانه‌ای و در رژیم دوم برای دو متغیر مصرف انرژی و جمعیت بیشتر شده است. در این رژیم نیز اثر تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کماکان CO2 مثبت بوده ولی مقدار آن در مقایسه با رژیم اول کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Indirect effect of fiscal policy on environment quality in Developing Countries: PSTR approach

چکیده [English]

The aim of this study is to compare the threshold effects of fiscal policy on co2 emission for a panel of developing countries during the period 1990-2014. The panel smooth transition regression model (PSTR) is used for this purpose that is well proper for heterogeneous panel data. The government size used as the transition variable. The results show that there is a non-linear relationship between the explanatory variables and the dependent variable and relationship between energy consumption, population, GDP per capita and co2 emission indirectly is affected by government size. Estimated threshold value of transition variable is equal 2.0052 and the slope parameter is equal 14.53 that contains only one transition function and only one threshold value. In the first regime, Energy consumption, population and GDP per capita have a positive impact on co2 emission. In the second regime that the amount of government size is greater than threshold value, positive impact of Energy consumption and population on dependent variable have been Intensified. In this regime the effect of GDP per capita on co2 emission is positive but its impact is less than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panel Smooth Transition Regression
  • Fiscal policy
  • co2 emmision
  • Developing countries
  • Government Size