مطالعه شاخه دیاتومه‌ها در ورودی رودخانه های مهم دریای خزر(آبهای ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پ‍وهشکده اکولو‍‍‍ژی دریای خزر

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و شناخت تغییرات و نوسانات زمانی و مکانی جوامع دیاتومه در حوزه جنوبی دریای خزر، طی سال 1389 در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان، در 32 ایستگاه مطالعاتی از 8 ترانسکت آستارا، بندر انزلی، سفیدرود، تنکابن، نوشهر، بابلسر، امیرآباد، بندر ترکمن و در ساحل جنوبی دریای خزر انجام شد. در هر ترانسکت 5 ایستگاه در اعماق 5 متر، 10 متر، 20 متر، 50 متر و 100 متر تعیین شد که نمونه‌برداری فصلی از عمق صفر (سطح) و 10 متر، 20 متر، 50 متر و 100 متر توسط روتنرانجام گرفت. در مجموع 87 گونه به دیاتومه‌ها تعلق داشتند. بیشترین گونه دیاتومه در فصول پاییز (64 گونه) و سپس بهار (48 گونه) بوده است و گونه‌های غالب آن عبارتند از Pseudonitzschia seriata, Rhizosolenia fragilissima, Stephanodiscos sp., Melosira varians, Nitzschia, acicularisوCyclotella menenghiniana مطالعات نشان دادند که شاخص شانون برای این شاخه فیتوپلانکتون در فصول و مناطق مختلف متفاوت است. بیشترین تنوع‌ گونه‌ای در بهار بوده و به‌تدریج در فصول تابستان، پاییز و زمستان کاهش می‌یابد. به‌طور‌ی‌که بیشترین شاخص شانون در منطقه غرب، فصل بهار (96/0) و کمترین میزان شاخص شانون در منطقه شرق, فصل پاییز (47/0) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study on diatoms in the estuary of the major rivers of the Caspian Sea (Iran waters)

چکیده [English]

This study aimed to identify and recognize the changes and the temporal and spatial dynamics of diatom communities in the Southern Caspian Sea, in the Southern Caspian Sea, in 2010- 2011 during spring, summer, autumn and winter, in 32 study sites from 8 transects Astara, Anzali, Sefidrood, Tonekabon, Noshahr, Babolsar, Amirabad, Turkaman and the south coast of the Caspian Sea.  In each transect, have choosen 5 stations and different depths of 5 m, 10 m, 20 m, 50 m and 100 m were determined sampling was done seasonally from zero depth (level) and 10 m, 20 m, 50 m and 100 m depth by Niskin sampler. A total of 87 species belong to diatoms. Most species of diatoms was seen   in autumn (64 species) and then in spring (48 species). The dominant species include Pseudonitzschia seriata، Rhizosolenia fragilissima, Stephanodiscos sp., Melosira varians ،Nitzschia acicularis, Cyclotella menenghiniana. The highest species diversity was in the spring and then gradually in summer, autumn and winter decreased due to Shannon index in the spring in the western region (0.96) and minimum Shannon index was seen in autumn in western region (0.47).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton"
  • River"
  • Caspian Sea"
  • Diatoma"
  • Seasonal Diversity