اثر کیفیت محیط‌زیست و رشد اقتصادی بر مخارج بخش سلامت در کشورهای منطقه منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش با رویکردی کلان، به ارزیابی رابطه‌ میان هزینه‌های بخش سلامت و کیفیت محیط‌‌زیست در کشورهای منطقه منا در طی سال‌های 2012-1995 پرداخته شد. در ابتدا با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی رابطه علی بین متغیرها ارزیابی شد و نتایج نشان داد که یک رابطه علی دو طرفه میان متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. در ادامه با استفاده از تحلیل‌های هم‌جمعی در داده‌های پانل رابطه‌ بلندمدت و کوتاه‌مدت میان سرانه مخارج بهداشت، درآمد سرانه، سرانه انتشار دی‌اکسید کربن، دسترسی به امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی سالم مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش رابطه‌ مستقیم و معناداری میان کیفیت محیط‌‌زیست و سلامت جامعه را نشان می‌دهد. کشش درآمدی هزینه‌های بهداشت در بلندمدت بزرگ‌تر از یک و در کوتاه‌مدت کوچک‌تر از یک به دست آمد که نشان می‌دهد کالاها و خدمات بهداشتی برای کشورهای منطقه منا در بلندمدت کالایی لوکس و در کوتاه‌مدت ضروری به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of environmental quality and economic growth on the health expenditure in the MENA region

نویسندگان [English]

  • Navid Kargar Dehbidi 1
  • Abdolkarim Esmaeili 2
  • Masour Zibaeei 2
1 Ph.D. Student of Natural Resources and Environmental Economics, Department of Agricultural economics, Shiraz University
2 Professor Department of Agricultural economics, College of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

In this study with macro approach, to assess the relationship between health expenditure and environmental quality in the MENA region were discussed during the years 2012-1995. First, using the model Panel Vector Auto Regression (PVAR), the causal relationship between variables was evaluated and the results showed that a bidirectional causal relationship between the variables under study. In the following, Using the Co-integration analysis in panel data, short and long term relationship between Per capita health expenditure, per capita income, per capita carbon dioxide emissions, access to sanitation facilities and safe drinking water were assessed. The results of this research confirmed direct and significant relation between improving environmental quality and public health. Income elasticity of health expenditure in the long term greater than one and in the short term was less than one. Thus health goods and services for the MENA region are in the long-term and short-term respectively Luxury and Essential goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Per capita health expenditure
  • Per capita income
  • Per capita carbon dioxide emissions
  • Access to sanitation facilities
  • panel data