بررسی میزان تجمع و انتقال فلز مس به گیاه نی‌تالابی در خاک‌های آلوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جیرفت - دانشکده منابع طبیعی - استادیار گروه محیط زیست

2 دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده

استفاده غیراصولی از فاضلاب‌های صنعتی، مصرف کودهای شیمیایی و استفاده از لجن فاضلاب در خاک مناطق کشاورزی باعث آلودگی محیط‌زیست به انواع فلزات شده‌است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف فلز مس بر مقدار جذب، تجمع و بروز علائم سمیت فلز مس در گیاه Pharagmitesaustralis  انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار صورت‌گرفت. میزان مقاومت گیاه نی‌تالابی به تنش فلز مس در مرحله استقرار تا رشد کامل در شرایط گلخانه بررسی گردید و میزان غلظت مس در اندام‌های زیرزمینی و اندام‌های هوایی و خاک گلدان‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایش در شرایط گلخانه نشان داد با افزایش غلظت فلز در تیمارهای آزمایشی میزان جذب آن توسط بافت‌های زیرزمینی و اندام‌های هوایی گیاه افزایش می‌یابد، البته تجمع چشم‌گیر فلز در بافت‌های زیرزمینی بوده‌است و انتقال و تجمع در بافت‌های هوایی گیاه خیلی کمتر گزارش شده‌است. با جذب و تجمع مس در اندام‌های زیرزمینی، توانایی رشد گیاه نیز با تغییر ویژگی‌های فیزیولوژیک کاهش یافته‌است. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد افزایش غلظت فلز در بافت‌های گیاه نی تالابی تحت تاثیر سطوح تنش این فلز تابع یک منحنی درجه دوم با ضرایب تباین بالای 90% بود که در سطح آماری 1 درصد معنی‌دار گردید. براساس نتایج، نی‌تالابی گیاهی نسبتا مقاوم در برابر تنش فلزات سنگین، دارای فاکتور انتقال پایین و ظرفیت بالایی برای تجمع فلزات در ریشه خود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Bioaccumulation & Translocation of Copper to Species Pharagmites Australis in Pollution Soils

نویسنده [English]

  • Malihe Amini 1
1
2
3
چکیده [English]

Unprincipled use of industrial wastewater, use of chemical fertilizers & the use of sewage sludge agricultural areas has caused to environmental pollutions with different types of heavy metals. This research was conducted to evaluate copper stress resistance for Pharagmites australis. Experimental design was performed in completely r&omized design with two factors & three replications. Heavy metal stress resistant of P.australis during seedling establishment to maturity stages was investigated under greenhouse condition. The metals concentrations were measured in shoot, root & soil of experiments. Greenhouse experiments results showed that with increasing in metals concentration treatments, it’s absorbing with shoot & root were increased. However, impressive accumulation of heavy metals was in root & its translocation & accumulation in shoot has been reported much less. With absorb & accumulate of metals in root, ability of plant growth was decreased with changes in physiological characteristics. Results of regression analysis showed concentration increasing of metals in P.australis organs under these metal stress condition were fitted as a quadratic function with R2 >90 (p<0.01). Results of this research show high relatively resistant of P.australis to heavy metals stress, high accumulation capacity for metals in its root organ & low heavy metal translocation factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructed Wetland
  • Phytoremediation
  • Pharagmites australis
  • copper