سخن سردبیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هفدهمین شماره از دوفصلنامه پژوهش‌های محیط‌زیست در حالی انتشار می‌یابد که کشور عزیزمان ایران از بحران‌های محیط‌زیستی عدیده‌ای در رنج است. گسترش انواع آلودگی، خشکیدن تالاب‌ها، افت تنوع‌زیستی و کاهش سطح جنگل‌ها و مراتع از جمله معضلاتی است که استفاده نابخردانه بشر از سرزمین به دنبال داشته است. بی شک یکی از مهمترین رسالت‌های مجلات پژوهشی کمک به حل معضلات موجود از طریق نشر مقالات کاربردی است. در راستای تحقق این مهم هیات محترم تحریریه مجله پژوهش‌های محیط‌زیست رویکرد نوینی را در الویت بخشی به انتشار مقالات کاربردی و نوآورانه برگزیده است. هر چند این امر به معنای نادیده انگاشتن مقالات نظری و گسترش دهنده مرزهای دانش، به عنوان مبنای انجام پژوهش‌های کاربردی، نیست. لذا غربالگری اولیه توسط هیات تحریریه به گونه‌ای انجام خواهد شد تا این مهم تحقق یابد.
از این‌رو از کلیه محققان و نویسندگان محترم درخواست می‌شود به منظور کاستن از زمان داوری و آگاهی زود هنگام از الویت انتشار مقاله نگارش شده، پیش از بارگذاری مقاله در سایت و تقبل هزینه مربوط به داوری، چکیده مقاله را از طریق ایمیل برای مجله ارسال نمایند تا طی غربالگری اولیه که توسط هیات تحریریه صورت می‌گیرد، از برخورداری یا عدم برخورداری مقاله از الویت انتشار آگاهی یابند. پیشاپیش از همکاری نویسندگان محترم در ارتقای کیفی مجله سپاسگزاری می‌شود.
نغمه مبرقعی
سردبیر

عنوان مقاله [English]

سخن سردبیر