تفکیک عمق نوری ذرات معلق از ابر و رسوبات در مناطق دریایی با استفاده از داده های ماهواره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه علوم و قنون دریایی خرمشهر

3 دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف به کارگیری فناوری سنجش از دور و استفاده از تصاویر سنجنده مودیس برای محاسبه میزان ریزگردها در خلیج فارس و ارزیابی مدل همبستگی خطی ریزگردهای جوی با اندازه‌گیری‌‌های زمینی می‌‌باشد. روش کار به این صورت بود که ابتدا ماسک رسوبات و ماسک ابر و تصحیح اتمسفری بر روی تصاویر اعمال شد و در ادامه استخراج مقادیر غبار به صورت پارامتر AOD با استفاده از کد تهیه شده به زبان نرم‌افزار متلب صورت گرفت و در نهایت با استفاده از داده‌های آیستگاه‌های آئرونت و شاخص‌های آماری RMSE و RMSD ارزیابی نتایج صورت گرفت. نتایج اولیه حاصل از اجرای الگوریتم ‌نشان‌دهنده توانایی مدل در شبیه‌سازی ذرات ریزگرد بود. بررسی نتایج نشان داد که الگوریتم موجود داده‌‌های انعکاس طیفی برای شعاع موثرهای مختلف در جداول LUT را برای غلظت ریزگردها شبیه‌سازی می‌کند. میزان همبستگی برای روز 22 شهریور 1383 برای باند 243/1 برابر با 94/0 و برای باند 643/1 برابر با 97/0 به دست آمد. که روند خوبی را بین داده‌های اندازه‌گیری نشان می‌دهد، شاخص‌های RMSE و RMSD در این روز برای باند 243/1 به ترتیب 02/0 و 02/0 و برای باند 643/1 برابر با 1/0 و 01/0 محاسبه شد. بنابراین، می‌توان بیان کرد دقت شبیه‌سازی‌ها در این باندها مناسب است. نتایج ارزیابی‌ها نشان داد مقادیر AOD به دست آمده از تصاویر ماهواره‌ای همبستگی معنی‌داری با AOD اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های آئرونت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Separation of Aerosol Optical Depth From the Cloud and Sediments in Marine Areas Using Satellite Data

نویسندگان [English]

  • Saeid Farhadi 1
  • Hossein Mohammad Asgari 2
  • Ali Dadolahi Sohrab 1
  • Seyed Mohammad Jafar Nazemosadat 3
  • Hossein Khazaei 1
1
2
3
چکیده [English]

The ultimate goal of this study is using remote sensing technology and using MODIS data to calculate the amount of dust in the Persian Gulf and evaluation of linear correlation model with ground measurements of atmospheric dust. The method of this research was that initially deposition mask and clouds mask and atmospheric correction was applied to images. In the following, extract of dust values in the form of AOD parameter was performed by using cod of MATLAB software. Finally, evaluation of results was performed by using the AERONET station data and statistical indicators RMSE and RMSD. Initial results of algorithm was reflects the model ability to simulation of dust particles. The results showed that existing algorithms simulate the spectral reflectance data in the effective radius different for dust concentration in the LUT tables. Amount of correlation calculated form the 13 September 2009 in the band of 1.243 is 0.94 and for the band of 1.643 is 0.97 respectively. RMSE and RMSD indexes were calculated in these day for bands of 1.243 equal to 0.02 and 0.02, and day for bands of 1.643 equal to 0.1 and 0.01 respectively. The evaluation results showed that AOD values obtained from satellite images is significantly correlated with AOD measured in AERONET stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optical Depth
  • Marine areas
  • AOD
  • AERONET
  • Satellite data
Ackerman, S. 1997. Remote sensing aerosols using satellite infrared observations. J. Geophys. Res., 102: 17069 - 17079.
Geogdzhayev, I. V. & Mishchenko, M. I. 2015. Validation of Long-Term Global Aerosol Climatology Project Optical Thickness Retrievals Using AERONET and MODIS Data. Remote Sens, 7: 12588-12605;
Herman, J. R.; Bhartia, P.; Torres, O.; Hsu, C.; Seftor, C. & Celarier, E. 1997. Global distribution of UV-absorbing aerosols from Nimbus 7/TOMS data. J. Geophys. Res., 102: 911–922.
Kaufman, Y. J.; Tanre, D. & Boucher, O. 2002. A satellite view of aerosols in the climate system. Nature, 419: 215-223.
Legrand, M.; N’doum´, C. & Jankowiak, E. I. 1994. Satellite-derived climatology of the Saharan aerosol. In: Lynch DK (Ed) Passive Infrared Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere. Int. Sci. Opt. Eng., 23: 127–135.
Levy, R.C.; Remer, L.A. & Dubovik, O. 2006. Aerosol optical properties and lookup tables for the new MODIS aerosol retrieval over land, submitted to JGR.
Levy. R.; Munchak. L.; Mattoo. S.; Patadia. F.; Remer. L. A. & Kolz. R.E. 2015. Towards a long-term global aerosol optical depth record: applying a consistent aerosol retrieval algorithm to MODIS and VIIRS-observed reflectance. Atmos. Meas. Tech Journal. (8): 4083–4110.
Li, R. R. & Remer, L. 2005. Snow and ice mask for the MODIS aerosol products. Ieee Geoscience and Remote Sensing Letters 2(3): 306-310.
Mikami, M.; Aoki, T.; Ishizuka, M.; Yabuki, S.; Yamada, Y.; Gao, W. D. & Zeng, F. J. 2005. Observation of number size distribution of desert aerosols in the south of the Taklimakan Desert- China. J. Meteorol Sci., Japan, 83: 31–43.
Moulin, C.; Lambert, C. E.; Dayan, U.; Masson, V.; Ramonet, M.; Bousquet, P.; Legrand, M.; Balkanski, Y. J.; Guelle, W.; Marticorena, B.; Bergametti, G. & Dulac, F. 1998. Satellite climatology of African dust transport in the Mediterranean atmosphere. J. Geophys. Res, 103: 137–144.
Myhre, G.; Stordal1, F.; Johnsrud1, M.; Diner, D. J.; Geogdzhayev, I. V.; Haywood, J. M.; Holben, B. N.; Holzer-Popp, T.; Ignatov, A.; Kahn, R, A.; Kaufman, Y. J.; Loeb, N.; Martonchik, J. V.; Mishchenko, M. I.; Nalli, N. R.; Remer, L.A.; Schroedter-Homscheidt, M.; Tanré, D.; Torres, O. & Wang, M. 2005. Intercomparison of satellite retrieved aerosol optical depth over ocean during the period September 1997 to December 2000. Atmos. Chem. Phys., 5: 1697-1719.
Prospero, J. M.; P. Ginoux, O.; Torres, S. E.; Nicholson, T. & Gill, E. 2002. Environmental characterization of global sources of atmospheric soil dust identified with the NIMBUS 7 Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) absorbing aerosol product. Reviews of Geophysics, 40: 1029-1043.
Remer, L. A.; Tanre´, D.; Kaufman, Y. J.; Ichoku, C.; Mattoo, S.; Levy, R.; Chu, D.A.; Holben, B.; Dubovik, O.; Smirnov, A.; Martins, J. V.; Li, R. R. & Ahmad, Z. 2002. Validation of MODIS aerosol retrieval over ocean. Geophysical Research Letters. V 29 (12), 10.1029/2001GL013204.
Remer, L. A.; Kaufman, Y. J.; Tanre, D.; Mattoo, S.; Chu, D. A.; Martins, J. V.; Li, R.R.; Ichoku, C.; Levy, R. C.; Kleidman, R. G.; Eck, T. F.; Vermote, E. & Holben, B. N. 2005. The MODIS aerosol algorithm, products, and validation. Journal of atmospheric sciences, 62(4): 947-973.
Shao, Y. 2004. Simplification of a dust emission scheme and comparison with data. J. Geophys. Res., 109: 359- 372.
Smirnov, A.; Holben, B, N.; Dubovik, O.; O'Neill, N, T.; Eck, T. F.; Westphal, D. L.; Goroch, A. K.; Pietras, C. & Slutsker, I. 2002. Atmospheric Aerosol Optical Properties in the Persian Gulf. J. Atmos. Sci., 59: 620–634.
Tanré, D.; Herman, M. & Kaufman, Y. 1996. Information on the aerosol size distribution contained in the solar reflected spectral radiances. J. Geophys. Res., 101: 19043-19060.
Tanré, D. & Kaufman, Y. J. 1997. Remote sensing of aerosol properties over oceans using the MODIS/EOS spectral radiances. Journal of Geophysical Research-Atmospheres 102(14): 16971-16988.
Wang, J. & Sunder, A. C. 2003. Inter comparison between satellite derived aerosol optical thickness and PM2.5 mass: Implications for air quality studies. Geophysical Research Latters, 30(21).