بررسی تأثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی‏اکسیدکربن در
بخش کشاورزی ایران
 
 
*سمیه امیرتیموری
 
* استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 
(تاریخ دریافت: 26/01/1396؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
 
چکیده
امروزه انتشار گازهای گلخانه‏ای، علی‏الخصوص دی‏اکسیدکربن، یکی از چالش‏های اصلی جهان است. بخش کشاورزی یکی از بخش‏های مهم اقتصاد ایران و انتشاردهنده این گاز است. از آن‏جایی‏که بخش مالی، نقش مرکزی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. بنابراین، در این مطالعه، رابطه میان انتشار دی‏اکسیدکربن با شاخص توسعه مالی در بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای شاخص توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی (رشد بخش کشاورزی)، توان دوم تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی در بخش کشاورزی، سطح اراضی تحت آبیاری‏های نوین به‏عنوان متغیرهای مستقل و میزان انتشار دی‏اکسیدکربن از بخش کشاورزی به‏عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بدین منظور از روش خودرگرسیون برداری (VAR) و داده‌های سالانه 92-1360 استفاده شد. نتایج آزمون هم‏انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس نشان داد که یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. نتایج مدل تصحیح خطای برداری نیز نشان داد که در کوتاه‏مدت، شاخص توسعه مالی اثر معناداری بر انتشار دی‏اکسیدکربن در بخش کشاورزی ایران داشته و براساس یافته‏های مطالعه، افزایش مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش انتشار دی‏اکسیدکربن و پیشرفت تکنولوژی سبب کاهش این گاز در بخش کشاورزی شده است. بنابراین،، اگر رشد اقتصادی و توسعه مالی به صرفه‏جویی در مصرف انرژی بیانجامد، انتشار این گاز کاهش خواهد یافت. بنابراین تغییر سیاست به سمت توسعه مالی همراه با در نظر گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی و بالا بردن بهره‏وری انرژی در بخش کشاورزی توصیه می‏شود.
 
 
 
 
 
کلید واژه‏ها: آزمون‏ هم‏انباشتگی جوهانسن-جوسلیوس، بخش کشاورزی، توسعه مالی، دی‏اکسیدکربن، مدل تصحیح خطای برداری
 
 
 
 
 

*نویسنده مسئول:                                                                                        Email: amirtaimoori@uk.ac.ir

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Financial Development impact on Carbon Dioxide Emissions in the Iranʼs Agricultural Sector

نویسنده [English]

  • Somayeh Amirtaimoori
Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Study of Financial Development Impact on Carbon Dioxide
Emissions in the Iranʼs Agricultural Sector
 
 
 
 
*Amirtaimoori, S.
 
*Assist. Profe. Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture,
Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
 
(Received: 2017/04/15; Accepted: 2018/10/02)
 
 
 
Abstract
Nowadays, greenhouse gas emissions, especially carbon dioxide is one of the main challenges in the world. The agricultural sector is one of the important sectors of the Iran economy and emitter of this gas. Since the financial sector has a central role in the growth and development. Therefore, in this paper, the relationship between emissions of carbon dioxide with the financial development index in Iranʼs agricultural sector was investigated. Financial development index, gross domestic product (agricultural sector growth), gross domestic product to the power of two, energy consumption in agricultural sector and land area under new irrigation were considered as independent variables and carbon dioxide emissions from agricultural sector was considered as dependent variable. For this purpose, Vector Auto Regressive (VAR) method and annual data from 1981 to 2013 were used. The results of Johansen- Juselius cointegration test showed that there is a long-run relationship between the studied variables. Vector error correction model results showed that in the short-run, financial development index had a significant effect on carbon dioxide emissions and based on the findings of study, increase of energy consumption, financial development and the agricultural sector growth have increased carbon dioxide emissions and technology progress has reduced emissions of this gas in the agricultural sector. Therefore, if economic growth and financial development will lead to savings in energy consumption, emissions of this gas will be reduced. So, change in policy toward financial development with environmental considerations and increasing of energy productivity in agricultural sector is suggested.
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:Johansen-juselius cointegration test, Agricultural sector, Financial development, Carbon dioxide, Vector error correction model
 
 
 
 
 
 
 
 

* Corresponding Author                                                                                        Email: amirtaimoori@uk.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Johansen-Juselius Cointegration Test
  • Agricultural Sector
  • Financial Development
  • Carbon Dioxide
  • Vector Error Correction Model
Dogan, E. &Turkekul, B. 2016. CO2 emissions, real output, energy consumption, trade, urbanization and financial development: testing the EKC hypothesis for the USA. Environmental Science and Pollution Research, 23 (2): 1203-1213.
Enders, W. 2014. Applied Econometric Time Series. 4th Edition. John Wiley.
Fetres, M.H. & Mabodi, R. 2010. The causal relationship between energy consumption, urban population and environmental pollution in Iran: 1971-2006. Energy Economics Studies, 7 (27): 1-17. (In Persian).
Fetres, M.H. & Nasrindost, M. 2009. Investigating the relationship between air pollution, water pollution, energy consumption and economic growth in Iran. Energy Economics, 6 (21): 113-135. (In Persian).
Gujarati, D.N. 1992. Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill.
Halicioglu, F. 2009. An econometric study of CO2 emissions, energy consumption, income andforeign trade in Turkey. Energy Policy, 37: 1156-1164.
Hatzigeorgiou, E.; Heracles, P. & Haralambopoulos, D. 2011. CO2 Emissions, GDP and Energy Intensity: A Multivariate Cointegration and Causality Analysis for Greece, 1977–2007. Applied Energy, 88 (4): 1377-1385.
Jalil, A. & Feridun, M. 2010. The impact of growth, energy and financial development on environment in China: A cointegration analysis, Energy Economics, 33 (2): 284-291.
Lindmark, M. 2002. An EKC-pattern in historical perspective: carbon dioxide emissions, echnology. Ecological Economics, 42, 333–347.
Lotfalipur, M.; Falahi, M. & Ashena, M. 2010. Study of carbon dioxide emissions with economic growth, energy and trade in Iran. Economic research, 94: 151-173. (In Persian).
Mehrara, M. & Talakesh Naeeni, H. 2009. Investigating the Relationship between Financial Development and Economic Growth in Selected Countries by Dynamic Integrated Data (1979-2003). Knowledge and Development, 15 (26): 143-169. (In Persian).
Ministry of Power. 2014. Energy balance sheet. Office of Planning for Electricity and Energy. (In Persian).
Mohamadbagheri, A. 2010. Short-run and long-run relationship between GDP, energy consumption and carbon dioxide emissions in Iran. Energy Economics Studies, 7 (27): 101-129. (In Persian).
Mugableh, M. I. 2015. Economic Growth, CO2 Emissions, and Financial Development in Jordan: Equilibrium and Dynamic Causality Analysis. International Journal of Economics and Finance, 7 (7): 98-105.
Nasrollahi, Z. & Ghfari Golak, M. 2009. Economic development and environmental pollution in Kyoto and Southwest Asian countries (with an emphasis on the Kuznets environmental curve). Economic Sciences Research, 9 (35): 105-126. (In Persian).
Noferesti, M. 1999. Unit root and cointegration in econometrics. Rasa Cultural Services Institute. (In Persian).
Patrick, H.T. 1966. Financial Sector Development and Economic Growth in Underdeveloped Economies. Economic Development and Cultural Change, 14: 174-189.
Ramazani, B. 2004. Man and the environment. Tehran: Green Wave Publication. (In Persian).
Sadeghi, S.K. & Ebrahimi, S. 2013. Effect of Financial Development, GDP and Energy Consumption on Pollution in Iran (ARDL Approach). Energy Economics Researches of Iran, 7 (2): 43-73. (In Persian).
Soytaş, U.; Sari, R. & Bradley, T. E. 2007. Energy consumption, income and carbon emissions in the United States. Ecological Economics, 62: 482-489.