ارزیابی اقتصادی – زیست محیطی صید ماهی در سواحل استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

ارزیابی اقتصادی- محیط‌زیستی صید ماهی در سواحل استان هرمزگان
 
 
 
سید یعقوب زراعت کیش1؛ جلیل بادام فیروز*2
 
1 دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات، تهران، ایران
2استادیارگروه محیط‌زیست، پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، ایران
 
(تاریخ دریافت: 18/02/1395؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
چکیده
بخش شیلات یکی از بخش‌‌های مهم اقتصادی است که در تامین درآمد و اشتغال مردم ساحلی کشور، به خصوص سواحل جنوبی نقش به‌سزایی را ایفا می کند. به منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در این مطالعه برداشت آبزیان در سواحل استان هرمزگان ارزیابی و میزان برداشت بهینه و کارا از منابع ماهی در سواحل این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این مطالعه، میزان هزینه‌‌ جاری شناورهای صیادی و درآمدهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و حد بهینه تلاش صیادی ناوگان صیادی تا مرز پایداری محاسبه شده است. نتایج تجربی نشان می‌‌دهد که در سواحل دریای عمان از نظر بیولوژیکی و اقتصادی، در طی دوره مورد مطالعه صید، بیش از حد صورت پذیرفته است و این به معنای آن است که باید با برنامه‌‌ریزی، تلاش صیادی و تعداد ناوگان، متناسب با شرایط محیطی و اقتصادی تغییر یابد و به میزان 14 درصد به منظور رسیدن به سطح تعادل کاهش یابد. همچنین برای رسیدن به سطح تلاش تعادل اقتصادی باید تلاش صیادی 22 درصد کاهش یابد.
 
 
 
 
 
 
کلیدواژه ها: اقتصادی بیولوژیکی- تلاش صیادی– برداشت پایدار نقاط بحرانی تلاش
 
 
 
 
 
 
 
نویسنده مسئول:                         Badam1392@gmail.com Email:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Bio- Economic Appraise of fishing in Hormozgan Province Coasts

چکیده [English]

The Bio- Economic Appraise of Fishing in
Hormozgan Province Coasts
 
 
 
 
1Zeraatkish, S. Y.; 2* Badam Firouz, J.
 
1 Assoc. Profe. of Agricultural Economics, Islamic Azad University,
Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assist. Profe. of Environmental Economics, Institute for
Environment and Sustainable Development
 
(Received: 2016/05/07; Accepted: 2018/10/02)
 
 
 
Abstract
The fisheries sector is one of the most important economic sectors Which plays a significant role in providing income and employment to the coastal people of the country, especially the South Coast.In order to maintain sustainability in aquatic resources and achieve multiple economic, biological, social and policy objectives, Coherent management and planning in aquatic resources seems inevitable. In this study, aquifer harvest, on the coast of Hormozgan province, and the optimal and efficient harvesting of fish resources on the coast of this region have been investigated. Also, in this study, the current cost of fishing vessels and related revenues has been investigated and the optimal level of fishing effort of the fleet has been calculated to the stability boundary. Experimental results show that on the coast of the Oman Sea, biological and economic considerations, during the study period, overfishing has been made And this means that it must be changed by planning, fishing effort and fleet, adapted to environmental and economic conditions  And at a rate of 14% in order to achieve a level of equilibrium. Also, to achieve the level of economic equilibrium effort, 22 percent of the fishing effort needs to be reduced.
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Economic biologic, Fishery attempt permanent acquisition, Critical point
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding Author:                                                                         Email: Badam1392@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Economic Biologic
  • " Fishery attempt
  • " Permanent acquisition
  • "critical point
  • "fish"
Brodziak, J. & Ishimura, G. 2011. Development of Bayesian production models for assessing the north Pacific swordfish population? Fish. Sci. 77 (1), 22–33
Cope, P. 1970. The backward- bending supply curve of the fishing industry, Scottish journal of political Econmy, 69-77.
Crutchfield, J. A. 1979. Economic and Social implications of the main policy alternatives for controlliny fishing effort, J. Fish, Res, Board Can 36. 746-52
Fox. w. w. 1970, an exponential Surplus- Yield model for optimizing exploited fish population, Trans. Amer, Fish, Soc. 1, 80-88.
Garcia, S.; Sparre, P. & Csirke, J. 1987. A note on rough estimators of fisheries resources potential. ICLARM Fishbyte, 5(2): 11-16 22.
Ghasemi, A. L. 2000.Basic of Fishery Management, Tehran, Naghshe Mehr Press.(In Persian)
Gordon, H. 1954. The economic theory of a common property resource:the fishery,journal of the political economy 62,124-45
Graham, M. 1935. Modern theory of exploiting a fishery, nd application to north sea Trawling, in key papers on fish population, ed, cushing, dh, IRL press, oxford- washington Dc,25-35.
Gulland, J. A. 1971. The Fish Resources of the Ocean. West Byfleet, Surrey, Fishing News (Books) Ltd, for FAO, 255 pp. Rev. ed. Of FAO Fish Tech. Pap., (97):425 pp. (1970). 24.
Hajiani, P. R. & Khalilian, S. A. 2004. Measurement of the Maximum Yield from the Stock of Persian Gulf Shrimp, Quarterly Journal of Economic Research, No 14, 11-24 .(In Persian)
Hajiani, P. R. 1996. Inestigation of Effective Factors on Shrimp Catching and Production Function Estimation. (In Persian)
Iranian fisheries organization, Deputy of Fishing, 2006. (In Persian)
Kjaersgaard, J. & Andersen. J. 1999. Multi-objective management in fisheries, DRI, EU fisheries.
Koeshendrajana. S. A. & Cacho, O. 1979. Management options for the inland fisheries Resource in south samatra, Indonesia: I Bioeconomic model, Research Instritute for fresh water fisheries Bogor.
Le Gallic, B.; Ulrich, C. & Boncoeur, J. 2000. Modélisation et gestion d’un système complexe d’exploitation deressources communes renouvelables. Le cas des pêcheries de la Manche, Politiques et Management Public, vol.18, n 4, pp. 157-182
Megrey, B.A.; Wespestad, V.G. 2013. A Review of Biological Assumptions Underlying Fishery Assessment Models. Springer-Verlag, pp. 31–69.
Punt, A. E. & Szuwalski, C. 2012. How well can FMSY and BMSY be estimated using empirical measures of surplus production? Fish. Res. 134, 113–124.
Russell, E.S. 1931. Some theoreticalconsiderationon the over fishing problem,in key papers on fish populations, ed. cushing, DH. IRLPrees, oxford-Washington DC, 5-22.
Ralston, J. S. & Polovina. J. S .1982. A multi species analysis of the commercial deep-sea handline fishery in Hawai, fish, bull, 80(3)435-480
Schaefer, M. b. 1954. Someaspect of the dynamics of population important to the management of the commercial marine fisheries, Bulletin of the inter American Tropical tuna commission 1(2), 27-45
Schaefer, M.B. 1957. A study of the dynamics of the fishery for yellow fin tuna in the eastern tropical Pacific Ocean. Inter-American Tropical Tuna Commission Bulletin, 2:247–285. 28.
Sinclair, P.B. 1983. Fishermen Divided: the impact of limited Entry Licensing in northwest newfounland, Human organization 42,307-30
Sparr, P. & Venema, S.C. 1998. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment, Part1: Manual, FAO. Rome.
Venema, S.C. 1992. Introduction to tropical fish stock assessment, part 1 Manual fao fisheries technical paper no.306.1, Rev.1.rom, fao.386.p
Wang, C. H. & Wang, S. B. 2005. Theoretical development of Schaefer model an its application, Institute of oceanography, national Taiwan university- taipei.
Wang, S.-P.; Maunder, M. N. & Da Silva, A. A. 2014. Selectivity’s distortion of the production function and its influence on management advice from surplus production models. Fish. Res. 158, 181–193.