بررسی روند و توزیع مکانی پارامتر های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک و بیابانی(مطالعه موردی: جنوب استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 عضو هیت علمی دانشگاه جیرفت

چکیده

بررسی روند و توزیع مکانی پارامترهای اقلیمی دما و بارش در
مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان)
 
 
طیبه مصباح زاده*1؛ فرشاد سلیمانی ساردو2
 
1 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
2 مربی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت، دانشجوی دکتری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
 
(تاریخ دریافت: 23/02/1397؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
 
چکیده
پیش‌بینی پارامترهای تاثیرگذار اقلیمی در مناطق مختلف به خصوص مناطق خشک و بیابانی که محیط‌زیست بسیار شکننده‌ای دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. اکوسیستم‌های این مناطق به دلیل کمبود منابع آبی از شرایط ویژه‌‌ی برخوردار هستند. به همین لحاظ پیش‌بینی پارامتر‌‌هایی از قبیل بارش و دما و آگاهی داشتن از چگونگی تغییر آنها در این مناطق از اهمیت ویژه‌‌ی برخوردار است و می‌‌تواند به مدیریت بهینه منابع آب و ایجاد راهکارهای مقاومتی کمک شایانی کند. در این مطالعه به‌‌منظور بررسی روند داده‌‌های بارش و دما در منطقه جنوب استان کرمان از روش‌‌های ناپارامتریک من-کندال و شیب خط سن استفاده شد. همچنین همگنی داده‌‌ها با استفاده از آزمونKolmogorov-Smirnov بررسی شد. نتایج نشان داد، داده‌‌های ایستگاه‌‌های استفاده شده در تحقیق در سطح 5 درصد همگن بوده و اشتباه سیستماتیکی رخ نداده است. همچنین نتایج نشان داد که ایستگاه‌‌های انجیرک، حسین‌‌آباد، بم، کهنوج و جیرفت دارای روند صعودی معنی‌‌دار در سطح 99 و 95 درصد در دمای متوسط سالانه هستند. ضمنا بررسی نمودارهای گرافیکی تغییرات مولفه بارش در استان کرمان را نشان می‌‌دهد که روند معنی‌داری در افزایش و یا کاهش مقدار آن وجود نداشته است، بنابراین، از این نتایج می توان در مدیریت منابع آب منطقه استفاده نمود.
 
 
 
 
کلید واژه‌ها: تغییر‌‌اقلیم، بارش و دما، من-کندال و شیب خط سن، آزمونKolmogorov-Smirnov، جنوب استان کرمان
 
 
 
 
* نویسنده مسئول                                                                                                          Email: tmesbah@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of trend and spatial distribution of climatic parameters including temperature and precipitation in arid and desert regions (Case study: Southern of Kerman province)

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Mesbahzadeh 1
  • farshad soleimani sardoo 2
1 Department of arid and mountainous regions reclamation, faculty of natural resources, tehran university
2 دانشگاه جیرفت
چکیده [English]

Investigation of Trend and Spatial Distribution of Climatic
Parameters Including Temperature and Precipitation in
Arid and Desert Regions
(Case Study: Southern of Kerman Province)
 
 
 
 
1*Mesbahzadeh, T.; 2Soleimani Sardoo, F.
 
1 Assist. Profe. Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Academic Staff, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Iran
 
(Received: 2018/05/13; Accepted: 2018/10/02)
 
 
 
Abstract
The prediction of climate impact factors in different regions, especially in arid and desert areas where the environment is very fragile, is of paramount importance. The ecosystems of this region are subject to special conditions due to lack of water resources. In this regard, it is important to predict parameters such as rainfall and temperature and how to change them in these areas and can help to optimize resource management and create resilient strategies. In this study, the nonparametric methods of Mann- Kendall and Sen's Slope Estimator were used to study the precipitation and temperature data in the south of Kerman province. Also, the homogeneity of the data was analyzed using the Kolmogorov-Smirnov test, which showed that the station data used in the research was homogeneous at the 5% level and did not occur systematically. Also, the results showed that the stations of Anjirk, Hussein Abad, Bam, Kahnouj and Jiroft have a significant upward trend at 99 and 95% at the average annual temperature. Also, the results of the research indicate that in the south of the province Based on the graphs, the changes in the rainfall component have not significantly decreased in Kerman. The results can be used to manage the water resources of the area.
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Climate change, Precipitation and temperature, Mann- Kendall and sen's slope estimator, kolmogorov- smirnov test, Southern of Kerman province
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author:                                                                                      Email: tmesbah@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Precipitation and Temperature
  • Mann- Kendall and Sen's Slope Estimator
  • Kolmogorov-Smirnov Test
  • Southern of Kerman Province
Alizadeh, A. 2010. Principals of applied hydrology, 29th edition, university of Imam Reza press. 912p.
Amirabadizadeh, M.; Huang, Y. & Lee, T. 2015. Recent Trends in Temperature and Precipitation in the Langat River Basin, Malaysia. Advances in Meteorology .Volume 2015, Article ID 579437, 16 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2015/579437
Ansari, M.; Tori, G. & Fotohi, S. 2017.  Trend in temperature, precipitation and discharge Changes using Mann-Kendall nonparametric test (Case study: Kajoo basin, Sistan and Baluchestan province). Bulletin of Watershed Management, Seventh Year / Issue 14 (in Persian).
Asfaw, A.; Simane, B.; Hassen, A. & Bantider, A. 2017. Variability and time series trend analysis of rainfall and temperature in north central Ethiopia: A case study in Woleka sub-basin. Weather and Climate Extremes xxx 1–13. https://doi.org/10.1016/j.wace.2017.12.002
Azarakhshi, M.; Farzadmehr, J.; Eslah, M. & Sahabi, H. 2014. Study of seasonal and seasonal variations of rainfall and temperature parameters in different climate zones of Iran. Journal of Rangeland and Watershed Management, Vol. 66, No. 1 (in Persian).
Bagherpour, M.; Sidian, S. M.; Fath Abadi, A. & Mohammadi, A. 2018. Evaluation of the efficiency of the Mann-Kendall test in identifying the process of series with self-correlation. Journal of Watershed Management Sciences and Engineering, Vol. 11, No. 36 (in Persian).
Bahac, B. 2014. Investigating the likelihood of climate change in Kerman province using the Mann-Kendall method (A case study of Kerman station). Journal of land Geographic, No.39, Year.10 (in Persian).
Bnayan, M.A.; Mohammadian, A. & Aizadeh, A. 2010. On Climate Variability in North-East of Iran, water and soil, 1: 118-131 (In Persian)
Borna, R. & Ibgin, J. 2016. Study of the trend of temperature and rainfall extreme indexes in southwest of Iran (case study: Bushehr province). Journal of Natural Geography, (28) 8, 43-64 (in Persian).
Darabi, H.; Ja'fari, A. & Akhavan Farshchi, K. 2017. Analysis of the Climate Change trend in Qom Province and Its Consequences. Journal of Environmental Science Studies, Volume 1, Number 2, pp. 40-25 (in Persian).
Haghshenas Gottabi, R.; Mohseni, B.; Hosseini, A. & Dadashi, N. 2014. Investigating the Climate Change trend in Tehran Province Using Temperature and Rainfall Extreme Indicators, Fifth International Conference on Integrated Management of Natural Disasters, Tehran (in Persian).
Kachaje, O.; Kasulo, V. & Chavula, G .2016. Detection of Precipitation and Temperature Trend Patterns for Mulanje District, Southern Part of Malawi. J Climate Weather Forecasting 4: 187. doi:10.4172/2332-2594.1000187
Keggenhoff, I.; Elizbarashvili, M.; AmiriFarahani. A. & King, L. 2014. Trends in daily temperature and precipitation extremes over Georgia, 1971– 2010, Weather and Climate Extremes, http://dx.doi.org/10.1016/j.wace.2014.05.001.
Kumar, S.; Merwade, V.; Kinter III, J. & Niyogi, D. 2013. Evaluation of Temperature and Precipitation Trends and Long-Term Persistence in CMIP5 Twentieth-Century Climate Simulations .journal of climate. Vol 26. DOI: 10.1175/JCLI-D-12-00259.1
Modarres, R. & Silva, V. 2007. Rainfall trends in arid and semi-arid regions of Iran, Journal of environments, 70, 344-355.
Razaei, T.; P. Daneshkar, A. & Saghafian, B. 2005. Annual Rainfall Trend in Arid and Semi- Arid Regional of Iran, 1-8 pp. ICID 21st European Conference.
Sabouhi, R.; Soltani S. & Yaghmaei, L. 2009. Analysis of the trend of climate parameters and its impact on water resources in Tabriz and Urmia. Third Conference on Iranian Water Resources Management. Tabriz University, Faculty of Civil Engineering (in Persian).
Tabatabai, A. & Hosseini, M. 2004. Study of climate change in Semnan based on monthly rainfall parameters and monthly average monthly temperature. Proceedings of the Third Regional Conference and the First National Conference on Climate Change. Pp. 98-91 (in Persian).
Varshavian, H.; Khalili, A.; Ghahreman, N. & Hajdam, S. 2011. Estimation of the trend of changes in the extreme values of minimum, maximum and average daily temperatures in some climatic samples of Iran. Journal of Earth and Space Physics, Volume 37, Issue 1, pp. 179-169 (in Persian).
Wahl, K. & Tortorelli, R.L. 1996. Changes in flow the Beaver-North Canadian River Basin Upstream from Canton Lake, Western Oklahoma, U.S. Geological Survey Water Resources Investigation Reports, 96-104.