مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط زیست ( مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

مدل علّی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست
(مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس)
 
 
محمدحسن صیف*1، احمد رستگار2، سعید طالبی3، طاهره کریمی‌فرد4، مرضیه تاجوران5
 
1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
4 کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
5 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 
(تاریخ دریافت: 29/02/1396؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
 
چکیده
امروزه گردشگری بیش از هر چیز نوعی مصرف محیط‌زیست تلقی می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که گردشگران نقش حایز اهمیتی در توسعه‌ گردشگری پایدار و یا نابودی آن دارند. مدل نظری مورد استفاده در پژوهش، ترکیبی از تئوری‌های ارزش- باور- هنجار (VBN)، تئوری جدید محیط‌زیستی (NEP) و تئوری فعال‌سازی هنجار (NAT) است. هدف از این تحقیق بررسی رفتارهای حفاظت محیط‌زیستی گردشگران در استان فارس است. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و جامعه‌ آماری آن را کلیه گردشگرانی تشکیل می‌دهند که در سال 1395 از مکان‌های گردشگری استان فارس بازدید کرده‌اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و با استفاده از روش انتخاب تصادفی، تعداد 266 پرسشنامه توسط گردشگران تکمیل شد. داده‌های جمع‌‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پردازش و با استفاده از آماره‌های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای ارزش نوع دوستانه و خودخواهانه، نگرش جهانی محیط‌زیستی ، دلبستگی مکانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیرهای واسطه‌ای آگاهی محیط‌زیستی، انتساب مسئولیت و هنجارهای شخصی بر رفتارهای حفاظتی محیط‌زیست گردشگران داخلی اثر معنادار دارند. با توجه به این که انسان‌ها به عنوان عامل اصلی و اثرگذار معضلات محیط‌زیستی به‌شمار می‌روند، باید گردشگران را به سمت رفتارهای مسئولانه محیط‌زیستی ترغیب کرد.
 
 
 
کلید واژه‌ها: ارزش نوع‌‌دوستانه و خودخواهانه، نگرش جهانی محیط‌زیستی، دلبستگی مکانی، هنجار شخصی، رفتارهای حافظ محیط‌زیست
 
 
 
 

*نویسنده مسئول:                                                                                         Email: hassanseif@gmail.com

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Causal Model of Factors Affecting of the Environmentalist Behaviors (The Studied Sample: Domestic Tourists in Fars)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Seif 1
  • Ahmad Rastegar 2
  • Saeed Talebi 2
  • Tahereh Karimi Fard 3
  • Marzieh Tajvaran 4
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, IRAN
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, IRAN
3 M.A in Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, IRAN.
4 M.A in Educational Management, Islamic Azad University of Shiraz.
چکیده [English]

The Causal Model of Factors Affecting of the
Environmentalist Behaviors
 (The Studied Sample: Domestic Tourists in Fars)
 
 
 
 
1*Seif, M. H.; 2Rastegar, A.; 3Talebi, S.; 4Karimi Fard,T.; 5Tajvaran, M.
 
1 Assoc. Profe. Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assoc. Profe. Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assoc. Profe. Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 M.A in Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran
5 M.A in Educational Management, Iran
 
(Received: 2017/05/19; Accepted: 2018/10/02)
 
 
Abstract
Today, tourism is regarded as a kind of environmental consumption. Thus, it can be said that tourists play important roles in the process of either development of sustainable tourism and or destruction of it. The theoretical model used in the research is a combination of value-belief-norm Theories (VBN), New Ecological Paradigm Theory (NEP), and Norm Activation Thory (NAT). The purpose of this research is sociological analyzing of tourists behavior in Fars. The present study was carried out using a survey method and the statistical population is all tourists who visited Fars province in 2017. The Cochran formula has been used to determine the sample size and 266 questionnaires were completed with using of random convenience sampling method by the tourists. Having collected the required data by utilizing questionnaire technich, all data were processed by using SPSS software and analyzed by applying descriptive as well as inferential statistics. Results showed that the value of humanitarian and selfish, world attitude environmental and place involvement variables, have indirect or indirect positive effect on the environmentalist behaviors of domestic tourists, through the mediation of environmental awareness, the ascription of responsibility and personal norms variables. As regards that humans are considered as the main contributor to environmental problems, tourists should be encouraged to take responsive environmental behaviors.
 
 
 
 
 
Keywords: The value of humanitarian and selfish, World attitude environmental, Place involvement, Personal Norm, The environmentalist behaviors.
 
 
 
 
 

*Corresponding author:                                                                             Email: hassanseif@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • The value of humanitarian and selfish
  • World attitude environmental
  • Place involvement
  • Personal norm، The environmentalist behaviors
Adhami, A. & Akbarzadeh, E. 2011. A Study on the Effective Cultural Factors Involving in Protection of the Environment in Tehran. Quarterly Sociological Studies of Youth, 1(1):37-63. (In Persian)
Azmi, A.; Azmi, B. & Khani, F. 2012. Tourism Acitivities Effects on Environment (Case study: Bille Daragh Village). Quarterly Journal of Human Geography, 3:13-25. (In Persian)
Babcock, M. 2009. Assuming Personal Responsibility for Improving theEnvironment:Moving Toward a New Environmental Norm. Harvard Environmental Law Review, 33: 117-175.
Chiu, Y.-T. H.; Lee, W.-I. & Chen, T.-H. 2014. Environmentally responsible behavior in ecotourism: Antecedents and implications. Tourism Management, 40: 321-329.
Dunlap, R. E. & Van Liere, K. D. 1978. New environmental paradigm. Journal of Environmental Education, 9(4):10-19.
Fazeli, M. & Jafar Salehi, S. 2013. The Gap between Attitude, Knowledge and Environmental Behavior of Tourists. Tourism Management Studies, 22(8):142-168. (In Persian)
Geravandi, SH.; Papzan, A. & Afsharzadeh, N. 2012. Modeling Sustainable Environmental Development Using Grounded Theory (Case-Study: Sharveineh Village, Javanroud Township). Journal of Housing and Rural Environment. Quarterly Housing and Rural Environment,136(30):67-78. (In Persian)
Ghazani, E. & Bijani, M. 2016. Application of Environmental Attitudes toward Analyzing Farmers’ Pro-Environmental Behavior in order to Soil Conservation (The Case of Rice Farmers in Central Part of Sari County). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research,1(47):81-91. (In Persian)
Goudie, A.S. & Viles, H.A. 2013. The Earth Transformed: An Introduction to Human Impacts on the Environment. John Wiley & Sons.
Haghighi, M. & Khalil, M. 2011. Investigation of Green Marketing Position of in Consumer’s Buying behavior. Organizational Culture Management, 24(9):83-102. (In Persian)
Haghighatiyan, M.; Pourafkari, N. & Jafarinia, GH. 2013. Journal of Iranian Social Development Studies, 1(5):135-151. (In Persian)
Hasanzadeh, F. 2016. Green tourism, environment and sustainable development. Tourism Space, 14(4):39-48. (In Persian)
Hooshmandan Moghaddam Fard, Z.; Akhbar, E. & Shams, A. 2016. Effective Factors on Environmental Awareness of Agricultural High School Students in Zanjan, Iran. Agricultural Education Administration Research, 37(8):73-84. (In Persian)
khoshfar, GH.; Karimi, S.& Mohammadi, S. 2016. Evaluate the Social factors affecting environmental awareness of villagers (Case study: The Village-city of Jagharq in Binalud county). Rural Reserch, 1(6):137-158. (In Persian)
Lee, T. H.; Jan, F.-H. & Yang, C.-C. 2013. Conceptualizing and measuring environmentally responsible behaviors from the perspective of community-based tourists. Tourism Management, 36: 454-468.
Mishra, S.; Mazumdar, S. & Suar, D. 2010. Place attachment and flood preparedness. Journal of Environmental psychology, 30: 187-197.
Pouramraee, S.; Akbari, M. & Saberi, A. 2015. The Position of Green Spaces in Citizens’ Tourism and Leisure Time. Turism Management Studies, 31(10):71-84. (In Persian)
Ramkissoon, H.; Weiler, B. & Smith, L. D. G. 2012. Place attachment and proenvironmental behaviour in national parks: The development of a conceptual framework. Journal of Sustainable Tourism, 20(2): 257-276.
Rasekhi,S.; Karimi, S. & Mohammadi, S. 2016. Environmental Impacts of Tourism A Case Study of Selected Developing and Developed Countrie. Tourism Planning and Development, 16(5):71-94. (In Persian)
Rezvani, A. A. 2003. The role of ecotourism in environmental protection. Jurnal of Environmental Studdies, 31(29):115-122. (In Persian)
Rhead, R.; Elliot, M.; & Upham, P. 2015. Assessing the structure of UK environmental concernand its association with pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology. 43:175-183.
Schwartz, S. H. 1975. The justice of need and the activation of humanitariannorms. Journal of Social Issues, 31(3), 111-136.         
Sotoudeh, A. & Poorasghar Sangachin, F. 2010. Status of Iran in Environmental Sustainability Index (ESI) and Environmental Performance Index (EPI) reports in 2005, 2006 and 2008. Environment and Development Journal, 1(1):51-72. (In Persian)          
Stern, P. C. 2000. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues, 56(3): 407-424.