شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شهرداری ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قرچک ورامین

2 استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شهرداری‌ها
 
 
 
اوژن کریمی1، منیژه سبزی*2، مهناز سبزی3
 
1استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران، ایران
2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ورامین، ایران
3 کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 
(تاریخ دریافت: 04/04/1396؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
چکیده
با عنایت به پیدایش توسعه پایدار در دهه‌های اخیر مردم جهان توجه بیشتری به حفاظت از منابع محیط‌زیست دارند. شهرداری‌ها به علت فعالیت‌های متعدد در حوزه شهری نیاز به مدیریت موثر بر شبکه زنجیره تامین خود دارند. ضمنا شهرداری‌ها می‌باید برای موفقیت و تعالی سازمانی، علاوه بر توجه به استانداردهای فنی و مهندسی در حوزه زنجیره تامین به استانداردهای موجود در زمینه محیط‌زیست نیز توجه جدی نمایند. بنابراین، این مقاله به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شهرداری‌ها پرداخت. این تحقیق از لحاظ نوع کاربردی و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران ارشد و کارشناسان دخیل در امر مدیریت زنجیره تامین در شهرداری‌ها بودند. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که روایی پرسشنامه از طریق CVR و کفایت نمونه با استفاده از آزمون KMO و بارتلت به تأیید رسیده است. به منظور شناسایی عوامل موثر، از تکنیک تحلیل عاملی و در راستای رتبه‌بندی عوامل شناسایی شده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج تحقیق 19 شاخص موثر بر زنجیره تامین سبز را شناسایی کرد. مطابق نتایج به دست آمده 6 عامل مدیریت محیط داخلی، خرید سبز، طراحی سبز، تولید سبز، توزیع، بازفرآوری و آلایندگی بر زنجیره تامین سبز اثرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد که شاخص‌های طراحی سبز با وزن 2/46 بیشترین تاثیر را بر زنجیره تامین سبز دارد.
 
 
 
 
کلید واژه‌ها: زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز
 
 
 
 
 
* نویسنده مسئول:                                                                                        Email: m_sabzi55@ yahoo.com

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the factors affecting green supply chain in municipalities

نویسندگان [English]

  • manizheh sabzi 1
  • Ozhan Karimi 2
1 university
2 Professor and faculty member of Payam Noor University of Tehran
چکیده [English]

Identify and Prioritize the Factors Affecting Green
Supply Chain in Municipalities
 
 
 
1 karimi, O.; 2*Sabzi, M.; 3 Sabzi, M.
 
1 Assist. Profe. of Business Management at Payam Noor University Tehran, Iran
2 Graduated ،Executive Director of Payam Noor University of Varamin, Iran
3 Graduated: MBA Payame Noor University of Tehran, Iran
 
(Received: 2017/06/25; Accepted: 2018/10/02)
 
 
Abstract
According to genesis development in recent decade, World people pay more attention to protecting the environment and biological resources. Due to the numerous activities Municipal urban areas need to effectively manage the supply chain network green. By the way, Municipalities must for success and excellence in addition to technical standards in the areas of supply chain pay attention serious to the existing standards in the field of environment. The aim of this paperis identify and priorities the factors affecting supply chain in municipalities. Research of both the user and the type of data collection is descriptive and survey. The population of the study, all senior executives and experts involved in supply chain management in Municipalities. A questionnaire was used to measure the variables of the research that validity of the questionnaire was confirmed through CVR and sample adequacy using KMO test and Bartlett test. And is used to identify affecting factors and factor analysis technique toward ranking of the techniques used to identify factors hierarchy. The research results have identified 19 indicators of effective green supply chain at 6 Operating classified. 6 Operating classified, including internal environmental management, green purchasing, green design, green manufacturing, distribution, and reproduction and emissions are. Results have shown that green design parameters have most impact is weighing 42.6.
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Supply Chain, Green supply Chain, Effective factors on green supply Chain
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author:                                                                            Email: m_sabzi55@ yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • “supply chain”
  • “Green supply chain”
  • “green design”
  • factors affecting green supply chain”
  • “Municipalities”
Ahmadi, A. 2010. Review of major processes of supply chain management in the organization, Automobile industry, N. 13. Special review for SCM. (In Persian)
Boks, C. & Stevels, A. 2011. Essential Perspectivesfor Design Environment: Experiences from theElectronics IndustryInternational Journal of Production Research, 4021-4039.
Govindan, K.; Kaliyan, M.; Kannan, D. & Haq, A. N. 2014. Barriers analysis for green supply chain management implementation in Indian industries using analytic hierarchy process. International Journal of Production Economics, 147, 555-568.
Hsu, C., Kuob, T., Chenc, S., & Hud Allen. 2011. Using DEMATEL to Develop a Carbon Management Model ofSupplier Selection in Green Supply Chain Management”, Journal ofCleaner Production xxx, pp. 1-9. doi:10.1016/j.jclepro.2011.09.012.    
Kotzab, H.; Munch, H. M.; De Faultrier, B. & Teller, C. 2011. Environmental retail supply chains: when global Goliaths become environmental Davids. International Journal of Retail & Distribution Management, 39(9), 658-681.
Large, R. O. & Gimenez Thomsen, C. 2011. Drivers of green supply management performance: Evidence from Germany. Journal of Purchasing and Supply Management, 17 (3), 176-184.
Lin, R. J. 2013. Using fuzzy DEMATEL to evaluate the green supply chain management practices. Journal of Cleaner Production, 40, 32-39.
Mudulia, K.; Govindan, K.; Barve, A.; Kannan, D. & Geng, Y. 2013. Role of behavioral factors in green supply chain management implementation in Indian mining industries. Resources, Conservation and Recycling, 76, 50-60.
Naji Azimi, Z., Pouya, A., & Ahad GHorbanpour. 2014. Application of Genetic Algorithm for Fuzzy Clustering of South Pars Special region in practice, Green Supply Chain Management, 10th International Industrial Engineering Conference. (In Persian)
Ninlawan, C., Mich, F., & Roll Bilman. 2010. The Implementation of Green Supply Chain Management Practices inElectronics Industry, Proceeding of the International Multi conference of Engineers and Computer Scientists, PP. 17-19.
Omidvar, R.; Sardari, A. & Yazdani, N. 1394Green Supply Chain Management Barriers Ranking Using the Dimetal Method. Case Study: ParsKhodro Company, Quarterly new marketing Research, Year 5, N2, 17. (In Persian)
Pouya, A. & Ghorban Pour, A. 2016. Industry clustering in fuzzy environment regarding the greening of the supply chain of environmental management for urban management Journal. Year 14, N39. (In Persian)
Ramezanian, M. & Heydarinia kohan, P. 2014. Factors Affecting Green Supply Chain Management in Tourism Industries (Case Study: Travel Agents in Tehran). Quarterly Tourism research, No.14. (In Persian)
Stokes, S. & Tohamy, N. 2009. 7 Traits of agreen supply chain, Supply Chain Management Review, 13, 722-752. Mj.
Webb, A. 2009. How green is my supply chain? Logistics and Transport Focus, 11.
Zanjirchi, M.; Morovati Sharifabadi, A. & Shahosseini bide, SH. 2015. Comparison of the performance of the organization in the implementation of customer relationship management with the ANP combination approach, and Fuzzy Dimetal, scientific and periodical in new marketig studies. N 24. (In Persian)
Zhu, Q.; Sarkis, J.; & Geng, Y. 2005. Greensupply chain management in China: Pressures, practicesand performance. International Journal of Operations&Production Management, 25(5), 449-468.
Zhu, Q.; Sarkis, J.; & Lai, K. 2008a. Green supply chain management implications for closing the loop. Journal of Transportation Research, Part E, 44, 1-18.
Zhu, Q.; Sarkis, J.; & Lai, K. 2008c. Firm-Level Correlates of Emergent Green Supply Chain Management Practices in the Chinese Context, Omega, Vol. 36, pp. 577 –591.