نیاز سنجی سامانه های کنترل سرعت از منظر محیط زیست (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران شمال

2 استادیار،محیط زیست،دانشگاه ،زاد اسلامی واحدتهران شمال

چکیده

نیازسنجی سامانه‌های کنترل سرعت از منظر محیط‌زیست
(مطالعه موردی شهر تهران)
 
 
مهدی سالمی*1، رخشاد حجازی2
 
1 دانشجوی دکتری گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
2 استاد یار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 
(تاریخ دریافت:25/06/1395؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
چکیده
افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و توجه ناکافی به سامانه حمل و نقل عمومی منجر به شکل‌گیری و بروز نابسامان ترافیک و محیط‌زیستی در عرصه شهر شده است. هدف از این پژوهش نیازسنجی سامانه‌های کنترل سرعت از منظر محیط‌زیست است، روش تحقیق توصیفی تحلیلی و پیمایشی است، از این‌رو می‌توان نیازهای آموزشی جامعه هدف را شناسایی و سیاستگذاری صحیحی در این راستا اتخاذ نمود. در این پژوهش جامعه آماری شهروندان شهر تهران و برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران که 384 نفر محاسبه شد، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از طریق آزمون رگرسیون برای بررسی میزان همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته به کمک نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج این مطالعه که در سال 1394 انجام شد نشان می‌دهد که میان متغیرهای مستقل پژوهش شامل سن، درآمد، شغل، جنسیت و میزان تحصیلات، نوع وسیله نقلیه ارتباط معنی‌داری وجود دارد. بنابراین، تاثیر برنامه‌های آموزشی به میزان زیادی بر آگاهی و شناخت کافی در زمینه محیط‌زیستی سامانه‌های کنترل سرعت شبکه بزرگراه کمک می‌کند.
 
 
 
 
 
 
 
کلید واژه‌ها: مدیریت سرعت، ترافیک، آموزش، SPSS، تهران.
 
 
 
 
 
 
*نویسنده مسئول:                                                                                    Email: mehdisalemi48@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Training Needs Assessment speed control systems from the perspective of the environment (Case study : city of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mehdi salemi 1
  • Rokhshad Hejazi 2
2 Assistant Professor
چکیده [English]

Training Needs Assessment Speed Control Systems
From the Perspective of the Environment
(Case study: City of Tehran)
 
 
 
 
1*Salemi, M.; 2Hejazi, R.
 
1 Department of the Environment, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran.
2 Assist. Profe. Department of Environment, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
 
(Received: 2016/09/15; Accepted: 2018/10/02)
 
 
Abstract
Increasing the use of personal vehicles tend to be inadequate public transport system leads to the formation and establishment of environmental and traffic in the city. The researcher objective training needs assessment speed control systems from the perspective of the environment. This way you can identify the training needs of the target population and policy making in this regard decided. Information collected by field surveys and questionnaires. In this study, the population of citizens in Tehran city and the estimated sample size of n = 384 Cochran formula that was calculated. The results of the data analysis through regression analysis to investigate the correlation between independent variables and the dependent variable was analyzed using SPSS software. The results of the study that was done in 2016 year showed that the independent variables such as age, income, occupation, gender and activity status is significantly associated with the dependent variable. So the impact of the training programs to greatly on awareness and understanding in the field of adequate environmental control systems help highway network speed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key word: Speed management, Traffic crash, Training, SPSS, Tehran
 
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author                                                                     Email: mehdisalemi48@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Speed management
  • Traffic crash
  • Training
  • SPSS
  • Tehran
Akbari Gayby, R. & MirJihad, B. 2016. Investigating the Effect of Speed Control Cameras in Tabriz-Qazvin Freeways, 12(31):97-107. (In Persian)
AlaSheikh, H.; Gorazlou, H. & Sajjadian, M.2013.Investigation of Air Pollution Caused by Traffic in Tehran Using LUR Model in Farsi with GIS Distribution Conditions, Geography Quarterly and Urban Planning Outlook, 4(11):281-294. (In Persian)
Abolhassanpour, A. 2009. Investigating the Effect of Intelligent Transportation Systems on Traffic Illness Traffic in Isfahan. Quarterly Journal of Traffic Management Studies, 3(8):98. (In Persian)
Bakker, S. & Trip, J. 2013. Policy options to support the adoption of electric vehicles in the urban environment, Transportation Research Part D, 25(7): 18–23.       
Boris, A. Pesic, D.; Vujanic, M. & Lipovac, K. 2013. The Influence of Speed Bumps Heights to the Decrease of the Vehicle Speed – Belgrade Experience, Safety Science, 57 (1):303–312.  
Barzadi Mahqani, M. 2012. How to influence speed control in reducing traffic offenses and driving accidents on highways in Tehran,First National Conference on Safety Traffic and its Implementing Strategies for Promotion, Tehran. (In Persian)
Carnis, L. & Blais, E. 2013. An assessment of safety effects of the French speed camera program: 221.
Effendi, S.; Hajj Mohammadi, H. & Klanteri, N. 2013.Estimation of Parameters of the Tehran Traffic Highway Traffic Estimator Model. Quarterly Journal of Traffic Engineering, 7(1):5. (In Persian)
Gains, A.; Decker, B. H.; Shrewsbury, J. & Robertson, S. 2004. The National Safety Camera Program: Three- year Evaluation Report. PA Consulting group: 56. 
Haji Husseinlu, M. & Ghaemi, S. 2015. Evaluating the impact of heavy vehicles on traffic flows and the distribution of their propagation in urban networks using traffic simulation.Journal of Transportation Engineering, 5(4):471. (In Persian)
Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. IPCC Fourth Assessment Report: Mitigation of Climate Change, chapter 5, Transport and its Infrastructure Intergovernmental Panel on Climate Change: 5-26.
Jones, A. & Sauerzap, F. 2008. The effects of mobile camera intro diction on road traffic crashes and casualties in rural country of England. US National Highway Traffic Safety Administration, Traffic Safety Facts, Speeding. (2000). Washington D.C:25.
Jafari, M.; Echo, F. & Koram, M. 2007.Investigating the role of the output of ventilation systems between the north-easterly station of the Tehran Metro line on air quality,Environmental science and technology,8 (4):39. (In Persian)
Lia, B. & Shao, Z. 2016. Optimization for articulated in cluttered environments, Advances in Engineering Software, 92(7): 40–47. 
Litman, T. & Burwel, D. 2006. Issues in sustainable transportation international journal of environmental issues, 6(4):343-341.      
Matsika, E.; Ricci, B. S.; Mortimer, P.; Georgiev, N. & Neill, C. 2013. Rail vehicles, environment, safety and security, Research in Transportation Economics, 41(6): 43-58.   
Manzor, D. & Safa Kish, M. 2013. The Effects of Environmental and Economic Policies on Urban Transportation Behavior with a Method of Inductive Approach: Case Study of Tehran City. Quarterly Journal of Economic Modeling Research, 4(2):172. (In Persian)
Magalgi, G. & Abassi, M. 2013. Investigation of the Effectiveness of Fixed Speed Control Cameras in Drivers' Behavior in Violation of Speed Violations Using Time Series Statistical Methods on Data of Numerous Online Devices (Case Study: Free Zanjan Road- Tabriz), Islamic Azad University, Zanjan Branch, 2. (In Persian)
Morabia, A.; Amstislavski, P.N. &Mirer, F.E. 2009. Air Pollution and Activity During Transportation by Car, Subway, and Walking, Am J Prev Med, Journal of Preventive Medicine, 37(3): 72–77.                  
OstadyJafare, M. & Rassafi, A.2013.Assessing Sustainable Development Policies in Urban Transport Using Dynamic System Models. Case study of Mashhad city, Urban Management Journal, 31(2):281-294. In Persian.
Pauw, E.; Daniels, S.; Brijs, T.; Hermans, E. & Wwts, G. 2014. An evaluation of traffic safety effect of fixed speed cameras: 78.
Pooley, C.G. & Turnbull, J. 2005. Coping with congestion: responses to urban traffic problems in
British cities, Journal of Historical Geography, 31(2): 11-13. 
Rassafi, A. & Abadi Pour, N. 2010. A Study on the Development of Sustainable Transportation in Iran Using Multi-Purpose Analysis, Journal of Environmental Science and Technology, 11(2):34. In Persian.
Reyazi, B.; Khorasani Karami, M. & Hoshyar Del, B.2010. Study the effects of road and rail transport on wildlife and provide necessary guidelines, Journal of Environmental Science and Technology, 8(3):56. (In Persian)
Soares, J.; Borges, N.; Ghazvini, M.A. & Vale, Z. 2016. Scenario generation for electric vehicles' uncertain behavior in a smart city environment, Energy, 111(5): 664-675.
Soltani, H. & Shariati, S. 2014. Exploring the use of bicycle in urban transport (case study of Shahr Esfahan), Scientific Research Journal of Iranian Architecture and Urban Planning, 5(4):64. (In Persian)
Safarzadeh, H.; Abresami, M. & Khosravi, A. 2013. A method for evaluating the efficiency of out-of-town velocity control cameras (case study: Semnan Province), 12th International Conference on Transport and Traffic Engineering, Tehran. (In Persian)
Stehlin, J. 2013. Regulating Inclusion: Spatial Form, Social Process, and the Normalization of Cycling Practice in the USA, Mobilitie, 10(3): 21-1.      
Tennøy, A. 2010. Why we fail to reduce urban road traffic volumes: Does it matter how planners Frame the problem, Transport Polic, 11(8):210-223.           
Utley, T. k. 2012. The effect of speed cameras on the incidence of road Traffic Accident, st Civil and Environmental Engineering Student Conference: 5-26.
Warwick, K. & Kala, R. 2013 Motion planning of autonomous vehicles in a non-autonomous vehicle environment without speed lanes, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 26(3) :1588–1601.    
Zenuz, B.; Zrainjad, M.; Tlaii, H. & koodipnah, M. 2012. The exterior implications of private car transport in Tehran,Quarterly Economics Quarterly (Former Economic Reviews), 8 (2):51-77. In Persian.
Zhang, X.P. Huang, F. & Yu, H. 2011. Evaluation of the Speed Reduction Effects of Automated Speed Enforcements on Freeways, ICCTP (2): 2061–2071.