تعیین کننده های نگرش محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه زابل

چکیده

تعیین‌‌کننده‌‌های نگرش محیط‌زیست‌‌ گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
 
سمیه مرادحاصلی1، پوریا عطائی*2، حمید کریمی گوغری3
 
1 و 2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 
(تاریخ دریافت: 27/06/1395؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
چکیده
ﻣﺎ اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ‌‌ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه‌‌ﻫﺎﻳﻲ روﺑﻪ‌‌رو اﺳﺖ، ﻣﺨﺎﻃﺮه‌‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ آن‌‌ها را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده‌اند. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات، مسایل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ‌زﻳﺴﺖ اﺳت. این در حالی است که بسیاری از این آسیب‌‌ها، ﭘﻴﺎﻣﺪ رﻓﺘﺎرهای نادرست اﻧﺴﺎن‌‌ها ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ می‌‌باشد. بسیاری بر این باورند مشکلات محیط‌زیستی در ارزش‌‌ها و باور‌‌های اجتماع ریشه دارد و به همین دلیل باید دانست افراد اجتماع نسبت به بوم‌‌شناسی چگونه فکر می‌‌کنند، درباره آن چه چیزی می‌‌دانند و نسبت به آن چه احساسی دارند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین‌‌کننده‌‌های نگرش محیط‌زیست‌‌ گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بود.این تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری 254 نفر از دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد و دکتری بودند که براساس جدول رجسی و مورگان 153 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین و پایایی آن از طریق انجام مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ با دامنه بین 70/0 تا 85/0 به تایید رسید. در بررسی نگرش محیط‌زیست‌‌ گرایانه دانشجویان یافته‌‌ها نشان داد که 37 درصد دانشجویان نگرش محیط‌زیست‌‌ گرایانه منفی، 23 درصد نگرش خنثی و 50 درصد نگرش محیط‌زیست‌‌ گرایانه مثبتی داشتند. رگرسیون چندمتغیره به‌‌کار رفته، نشان داد که سه متغیر آگاهی از پیامد‌‌ها، عضویت در کانون‌‌های محیط‌زیستی و دانش محیط‌زیستی به ترتیب سه متغیر تاثیرگذار بر نگرش محیط‌زیست‌‌ گرایانه دانشجویان بود به بیان دیگر با یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر‌‌های مذکور به ترتیب  43/0، 22/0 و 18/0 تغییر در نگرش محیط‌زیست‌‌ گرایانه دانشجویان ایجاد می‌‌شود. در نهایت، پیشنهاد می‌‌شود که ارتقا، دانش و آگاهی افراد از پیامد‌‌ها بایستی مورد توجه قرار گیرد که خود این امر از طریق رسانه‌‌های عمومی، برگزاری کارگاه‌‌های آموزشی، ایجاد تشکل‌‌های محیط‌زیستی در سطح دانشگاه و ... امکان‌‌پذیر می‌‌باشد.
 
 
 
 
کلید واژه‌ها: نگرش محیط‌زیست‌‌گرایانه، توسعه پایدار، رفتار محیط‌زیستی، دانشجویان کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
 
 
*نویسنده مسئول:                                                                                      ataeip@yahoo.com  Email:

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determinants of students’ Pro-environmental attitude of Agricultural College, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Determinants of Students’ Pro-Environmental Attitude of
Agricultural College, Tarbiat Modares University
 
 
 
1Moradhaseli, S.; 2*Ataei, P.; 3 Karimi-Gougheri, H.
 
1, 2 PhD Candidate, Department of Agricultural Extension & Education,
Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University. Iran
3 Assist. Profe. Department of Agricultural Extension and Education,
Faculty of Agriculture, University of Zabol. Iran
 
(Received: 2016/09/17; Accepted: 2018/10/02)
 
 
Abstract
Today we live in a world where security and safety has faced with threats, none of them dangers that previous generations never experienced. One of these risks is environmental issues. While many of these injuries are the consequence of human's incorrect behaviors with the nature. Many believe environmental problems have rooted in values and social beliefs. Therefore, should be known that how the people of the community think about the ecology, what they know about it and how they feel about it. The aim of this research was to determine students' Pro-environmental attitude of Agricultural College (Tarbiat Modares University). This descriptive study was conducted by survey research and data collected questionnaire. Study population was 254 Masters and PhD students of the second year, according to tables’ Krejcie and Morgan 153 students were selected for the sample and the necessary information was collected from them. The validity was confirmed by professors and experts in this field and reliability was confirmed through a pilot test and calculated of Cronbach's alpha with range 0.70 – 0.85. In examining the Pro- environmental attitude of the students showed that 37% of students has negative pro-environmental attitude, 23% has neutral and 50% has positive environmental attitude. Multivariate regression showed that three variables had influence on the attitude of students: awareness of the consequences, membership in the environmental associations and environmental knowledge. In other words, with a changes of standard deviation of in these variables respectively 0.43, 0.22, 0.18 caused change Pro-environmental attitude of students. According to the findings of study suggest that to promote knowledge and awareness of the consequences should be considered which that is possible through Public media, workshops and create environmental groups at the university level.
 
 
 
 
Keywords: Pro-environmental attitude, sustainable development, environmental behavior, agricultural students, Tarbiat Modares University.
 
 
 
 

*Corresponding author                                                                                       Email: ataeip@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pro-environmental attitude
  • sustainable development
  • environmental behavior
  • agricultural students
  • Tarbiat Modares University
Amburgey, J. W. & Thoman, D. B. 2012. Dimensionality of the New Ecological Paradigm. Environment and Behavior, 44(2): 235-256.
Andez-Manzanal, R. F.; Iguez-Barreiro. & Carrsquer, J. 2007. Evaluation of Environmental Attitudes: Analysis and Results of a Scale Applied to University Students, Science Education, 91(6): 988-1009.
Ataei, P. & Izadi, N. 2014. Investigating influence factors on farmers' intention in using modern channels (Case study: Feyzabad water supply network in Fars province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(4): 673-682. (In Persian).
Ataei, P.; Yaghoubi Farani, A. & Izadi, N. 2017.Environmental components assessment of Feyzabad irrigation and drainage network in order to rural development (Case of study: Feyzabad irrigation and drainage network of Fars province). Journal of Natural Environment, 70(1): 113-137. (In Persian).
Ataei, P.; Aliabadi, V.; Norouzi, A. & Sadighi, H. 2018. Measuring the environmental attitude of agricultural knowledge-based companies’ employees based on socio-cultural components (Study from Iran). Environment, Development and Sustainability.
Blok, V.; Wesselink, R.; Studynka, O. & Kemp, R. 2015. Encouraging sustainability in the workplace: a survey on the pro-environmental behaviour of university employees, Journal of Cleaner Production, 106: 55-67.
Bloom, J.W. & Trumbell, D. 2007. Evaluation of Environmental Attitudes: Analysis and Results of a Scale Applied to University Student, Journal of University of Zaragoza, 2.
Bratt, C.; Stern, P. C.; Matthies, E. & Nenseth, V. 2014. Home, car use, and vacation: The structure of environmentally significant individual behavior. Environment and Behavior, 47: 436-73.
Brügger, A.; Kaiser, F. G. & Roczen, N. 2011. One for all? Connectedness to nature, inclusion of nature, environmental identity, and implicit association with nature. European Psychologist, 16(4): 324–333.
Budak, D. B.; Budak, F.; Zamioglu, Z.; Kekec, S. & Sucu, Y. 2005. Behaviour and Attitudes of Students Towards Environmental Issues at Faculty of Agriculture, Turkey. Journal of Applied Sciences, 5(7): 1224-1227.
Davis, A. C. & Stroink, M. L. 2016. The Relationship between Systems Thinking and the New Ecological Paradigm. Systems Research and Behavioral Science, 33(4): 575-586.
Deng, J.; Walker, G. J. & Swinnerton, G. 2006. A comparison of environmental Values and attitudes between Chinese in Canada and Anglo-Canadias, Environment and Behavior, 38(1): 22-47.
Denis, H. D. & Pereira, L. N. 2014. Measuring the level of endorsement of the New Environmental Paradigm: a transnational study. Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 23: 4-26.
Dunlap, R. E. 2008. The New Environmental Paradigm Scale: From Marginality to Worldwide Use. The Journal of Environmental Education, 40(1): 3-18.
Fleury-Bahi, G.; Marcouyeux, A.; Renard, E. & Roussiau, N. 2015. Factorial structure of the New Ecological Paradigm scale in two French samples. Environmental Education Research, 21(6): 821-831.
Gangadharappa, N. R.; Acker, D.G.; Chengappa, P.G.; Ganesamoorthi, S.; Kumar. S.; Sajeer, M. & Shen, D. 2007. Social Capitaland Ability Change among Indian Farmers. [Serial on Line] 127(14.2). Available from: www. AIAEE. Org/ attachment.
Gidenz, An. 2010. Sociology. Translation: Hasan Chavoushian, Ney Publication, Tehran. (In Persian).
Gulgun, B.; Önder, S.; Akatsi E. & Ünal Ankaya, F. 2008. Responses of University Students Related to Environmental Problems: A Case Study of Ege University (Izmir-Turkey), Journal of International Environmental Application and Science, 3(4): 234-246.
Hawcroft, L. J. & Milfont, T. L. 2010. The use (and abuse) of the new environmental paradigm scale over the last 30 years: A meta-analysis. Journal of Environmental Psychology, 30(2): 143-158.
Hu, R. & Gill, N. 2016. Garden-related environmental behavior and weed management: An Australian case study, Society & Natural Resources, 29: 148-165.
Izadi, N.; Norouzi, A. & Ataei, P. 2017. Socio-economic, cultural, physical and ecological impact assessment of Kavar irrigation and drainage network in Iran. International Journal of Human Capital in Urban Management, 2(4): 267-280.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. 1970. Determining Sample Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610
Kibret, N.C. 2000. An analysis of correlations between the attitude, behavior and knowledge components of enviormental literacy in undergraduate university students, Unpublished MS Thesis, university of Florida, USA.
Klockner, C. A.; Matthies, E. & Hunecke, M. 2003. Problems of operationalizing habits and integrating habits in normative decision-making models, Journal of Applied Social Psychology, 33: 396-417.
Klockner, C. A. & Blobaum, A. 2010. A comprehensive action determination model: Toward a broader understanding of ecological behaviour using the example of travel mode choice, Journal of Environmental Psychology, 30: 574-586.
Michel-Guillous, E. & Moser, G. 2006. Commitment of farmers to environmental protection: from social pressure to environmental conscience, Journal of Environmental Psychology, 26: 227-235.
Mishra, S.K. 2012. Environmental awareness among senior secondary students of Maheshwar and Mandleshwar, Dist.Khargone (M.P.), International Journal of Scientific and Research Publications, 2(11): 2250-3153.
Moradhaseli, S.; Ataei, P. & Norouzi, A. 2017. Analysis of students’ environmental behavior of Agriculture College of Tarbiat Modares University, Iran (Application of Planned Behavior Theory). Journal of Human Behavior in the Social Environment, 27(7): 733-742.
Naderlou, S. & Shams, A. 2017. Investigating students’ environmental attitude and knowledge in the University of Zanjan. Journal of Environmental Science and Technology, 19(4): 545-557. doi:10.22034/jest.2017.10756 (In Persian).
Navvah, A. & Fourotan Kia, S. 2012. Investigating the Relationship between Rational Action and Environmental Behavior (Case Study: Andimeshk Urban Society). Environmental Science and Engineering, (51): 69-78. (In Persian).
Onder, S. 2006. A Survey of Awareness and Behaviour in Regard to Environmental Issues among Selcuk University students in Konya, Turkey, Journal of Applied Sciences, 6(2): 347-352.
Park, S.-Y. & Sohn, S. H. 2012. Exploring the normative influences of social norms on individual environmental behavior, Journal of Global Scholars of Marketing Science, 22(2): 183-194.
Pazokinejad, Z. & Salehi, S. 2014. An Analysis of Social Factors Influencing Students' Environmental Attitudes and Performance. Journal of Applied Sociology, 25(3): 71-88. (In Persian).
Pienaar, E. F.; Lew, D. K. & Wallmo, K. 2015. The importance of survey content: Testing for the context dependency of the New Ecological Paradigm Scale. Social Science Research, 51: 338-349.
Rahbari, M. 2014. Studying the Knowledge, Attitude and Environmental Skills of Islamic Azad University of Chalous Branches in the academic year of 92-93. The 2nd National and Specialized Conference on Environmental Research in Iran. (In Persian).
Ramazani Ghavamabadi, M. 2013. Strategic Review of Environmental Protection Education in Iran: Necessities Bottlenecks. Rahbord. 21(65): 233-257. (In Persian).
Şahin H.; Kılıç, I. & Erkal S. 2013. An Analysis of the Environmental Knowledge and Attitudes of Unıversity Students, The International Journal of Interdisciplinary Environmental Studies, 7(1): 1-11.
Sutton, P. W. 2018. The Environment: A Sociological Introduction. Translation: Sadegh Salehi, SAMT Publication. (In Persian).
Thapa, B. 1999. Environmentalism: A study of undergraduate students. Proceedings of the 1999 northeastern recreation research symposium. April 11-14, 1999 Bolton Landing, New York. The Pennsylvania State University, 41-50 (12 pages).
Xue, W.; Marks, A. D. G.; Hine, D. W.; Phillips, W. J. & Zhao, S. 2016. The new ecological paradigm and responses to climate change in China. Journal of Risk Research, 1-17.