نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

چکیده

نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در
کشورهای صادرکننده نفت
 
 
احمد اسدزاده*1، حسین پناهی2، سیده اسراء مرعشی3
 
1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
3 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
 
(تاریخ دریافت: 15/11/1392؛ تاریخ تصویب: 15/06/1395)
 
 
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2010-1996 می‌باشد. برای این منظور مدلی بر اساس مدل برناور و کوبی و در نظر گرفتن نظریه کوزنتس ارایه شده است؛ و پارامترها هم با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی تخمین زده شده‌اند. در این بررسی دی‌اکسید‌کربن انتشار‌ یافته تابعی از متغیرهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه باز بودن تجاری)، سیاسی (شاخص کنترل فساد اداری) و در نهایت اندازه دولت در نظر گرفته‌ شده است. نتایج نشان می‌دهد که در سطوح پایین درآمد، بین تولید ناخالص داخلی سرانه و انتشار دی‌اکسید‌کربن رابطه مستقیمی وجود دارد و نظریه کوزنتس نیز بین تولید ناخالص داخلی سرانه و کربن‌دی‌اکسید انتشار‌ یافته برقرار است؛ و هم‌چنین رابطه مستقیمی بین درجه باز بودن تجاری و آلودگی محیط‌زیست وجود دارد. سهم سرمایه‌گذاری و شاخص کنترل فساد اداری هم رابطه معکوسی با انتشار دی‌اکسید‌کربن دارند و نهایتاً ارتباط مستقیمی بین اندازه دولت و انتشار دی‌اکسید‌کربن مشاهده گردید.
 
 
 
 
 
کلید واژه ها: اندازه دولت، کیفیت محیط‌زیست، نظریه کوزنتس، داده‌های تابلویی.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Government Size on Environmental Quality in Petroleum Exporting Countries

چکیده [English]

The Effect of Government Size on Environmental
Quality in Petroleum Exporting Countries
 
 
 
 
1*Assadzadeh,A.; 2Panahi, H.; 3Marashi, S. A.
 
 
1 Assoc. Prof. in Economics, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz
2 Assoc. Prof. in Economics, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz
3 MA Student in Economic Development and Planning, Faculty of Economics,
Management and Business, University of Tabriz
 
 
(Received: 2014/Jan/25; Accepted: 2016/Sep/05)
 
 
Abstract
The main goal of this article is to investigate the effect of government size on environmental quality of the petroleum exporting countries over the years 1996-2010. For this purpose, a model based on Bernauer and Koubi's idea has been presented simultaneously taking Kuznets theory into consideration. Parameters were estimated employing panel data approach. In this study, the emitted CO2 was considered as a function of economic variables (real GDP per capita, investment share of real GDP and degree of openness to trade) and political variable (control of corruption index), and finally government size variable. Results show that at low-income levels, there is a direct correlation between GPD per capita and the emission of CO2 and Kuznets theory also applies between GPD per capita and emitted CO2. Moreover, there is a direct relationship between the degree of openness to trade and environmental pollution. Investment share and control of corruption index have inverse relationship with CO2 emission. Finally, there is a direct correlation between the size of government and the CO2 emission.
 
 
 
 
 
 
Keywords: Government size, Environmental quality, Kuznets theory, Panel data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government size
  • Environmental quality
  • Kuznets theory
  • Panel data
فهرست منابع
آماده، ح. شاکری، ع؛ و محمدیان، ف. 1391. بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست-مطالعه موردی کشورهای OECD و OIC، مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، شماره 2، صص 27-60.
برقی اسگویی، م. م. 1387. آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه­ای (دی­اکسید‌کربن) در منحنی زیست‌محیطی کوزنتس، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 82، صص 1-22.
صادقی، ح؛ و سعادت، ر. 1383. رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست‌محیطی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 64، صص 163-180.
فطرس، م. ح؛ و نسرین دوست، م. 1388. بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران 1383-1259، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 21، صص 113-136.
کهن، گ. 1376. شاخص شناسی در توسعه پایدار، توسعه اقتصادی و حساب‌های ملی در بستر سبز، ترجمه: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران.
لشکری‌زاده، م؛ و محبی، س. 1391. تأثیر اندازه دولت بر کیفیت زیست‌محیطی در ایران، محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست.
لطفعلی‌پور، م. ر. فلاحی، م. ع؛ و آشنا، م. 1390. بررسی رابطه انتشار دی­اکسید‌کربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 94، صص 151-174.
محمدباقری، ا. 1389. بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره 27، صص 102-132.
مرادحاصل، ن؛ و مزینی، ا.ح. 1387. ارزیابی نقش دولت در چالش‌های زیست‌محیطی ایران (رویکرد اقتصاد محیط‌زیست)، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره دهم، شماره 4.
Atil, A. 2011. Economic growth and its impact on environment: A panel Data Analysis, pp 16-20.
Baumol, W. J. 1967. The macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis, American Economic Review. 57(3): Pp 415-426.
Brennan, G. & Buchanan, J. M. 1977. Towards a tax constitution for Leviathan, Journal of Public Economics 8(3): Pp 255-73.
Brennan, G. & Buchanan, J. M. 1980. The power to tax: Analytical foundations of a fiscal constitution. Cambridge: Cambridge University Press.
Carlson,f. & lundstrom,s. 2001. political and economic freedom and the environment:the case of co2 emission, Pp 14-17.
Cerney, Philip G. 2000. Structuring the political arena; Public goods, states, and governance in globalization world, in Global Political Economy, Contemporary Theories, Edited by Ronen Palan, London and New York: Routledge.
Frederik, C. Lundström, S. 2001. Political and economic freedom and the environment: the case of CO2 emissions. Working Paper in Economics no. 29. University of Gothenburg, Gothenburg.
Gilpin, R. 2001. Global political economy, Understanding the international economic order, Princeton and Oxford, Princeton University Press.
Halicioglu, F.2008. An econometric study of CO2 emissions, Energy consumption, Incom and foreign trade in Turkey. MPRA Paper No: 11457.
Joskow, P. L. & Schmalnsee, R.2000. The political economy of market-based environment polity: The U.S. acid rain program, in Economics of The Environment, Selected Readings, Edited by R. Stavins, New york, London: w.w.Norton and Company.
Mueller, D. C.2003. Public choice. Cambridge: Cambridge University Press.
Niskanen, William.1971. Bureaucracy and representative government. Chicago: Aldine-Atherton.
Olson, M.1965. The logic of collective action. Cambridge: Harvard University Press.
Pigou, A.1932. The economics of Welfare. London: Macmillan.
Shogren, f. J.2000. A political economy in an ecological web. In economics of the environment, Edited By Robert n. Stavins, New york, London: w.w.Norton and Company.
Stern, d.2003. The Enviromental kuznets Curve, Department Economics, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy. NY19180, VSA.
Tullock, G.1959. Problems of majority voting, Journal of Political Economy 67(6): 571-579. UNCTAD.2013. UNCTAD Handbook of Statistics.
Walker, K. J.1989. The State in environmental management: Tthe ecological dimension, Political Studies, Vol 37, PP. 25-38.
Peen World Table 7.1. released on NOV 30.2012.
World Bank. 2013. World Development Indicators.
World Bank. 2013. Worldwide Governance Indicators.