تحلیلی بر دانه بندی مکان آشیانه گذاری لاکپشتهای دریایی منقار عقابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

لاکپشتهای دریایی از گونههای در خطر تهدید جهانی وابسته به گسترههای اقیانوسی محسوب میشوند. عوامل تهدیدکنندهی متعددی ،بقای این خزندگان و نسلآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و برای حمایت از زیستگاه و بقای آنها شناسایی و مدیریت این عوامل گریزناپذیر است.با توجه به این که لاکپشتهای دریایی یکی از مراحل حساس زندگی خود یعنی تخمگذاری را در ساحل انجام میدهند؛ بنابراین شناسایی فاکتورهای موثر در آشیانهگذاری این موجود نقش مهمی در حفاظت و مدیریت این گونهی در خطر انقراض ایفا میکند که یکی از فاکتورهای موثر در انتخاب مکان آشیانهگذاری دانهبندی آن میباشد.در این پژوهش، دانهبندی مکان آشیانهگذاری لاکپشت دریایی منقارعقابی در ساحل شیب دراز جزیره قشم مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که از 33 مکان آشیانهگذاری مورد بررسی، 30 مورد دارای بافت ماسهای درشت بودند. با توجه به نتایج یافتههای مشابه در کشورهای دیگر میتوان نتیجه گرفت که لاکپشتهای دریایی در کرانههایی با بافت ماسهای ریزدانه تا درشت) دانه بندی با اندازه 325/0 تا 3 میلیمتر( اقدام به لانهگزینی می کنند و این ترجیح برای لاکپشت دریایی منقارعقابی جزیره قشم مکانهایی با بافت ماسهای درشت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on Aggregation of Nest Investment Location for Eretmochelys Imbricata

نویسندگان [English]

  • maryam mahtabi 1
  • afshin daneh kar 2
  • sohrab ashrafi 3
  • hamid farahmand 4
چکیده [English]

Sea turtles are considered of the globally threatened species in the world. Several threats affect survival and regeneration of these species. Therefore, to support their habitat and survival, identification and managing factors which affect nesting are inevitable. Considering that sea turtles do one of the critical stages of their life, hatchery period at the beach, so identifying nestig sites and factors influencing their hatching play an important role for conserving these endangered species. Many studies reveald that one of the main factors in nest selection is grain size.
In this study the grain size in the nest locations of Eretmochelys imbricata in Shib-deraz of the Qeshm Island was investigated. The results showed that from the 13 reviewed community nest locations, 10 of them had a coarse sandy texture which is in line with different studies in other countries. In summary we can conclude that sea turtles start the action of implantation in a sany shores and fine-grained texture in course (grain size 0.125 to 1 mm) which sandy textures are preferred by Eretmochelys in Qeshm Island.
             

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eretmochelys imbricata
  • Qeshm Island
  • Grain Size
  • Nest location