الگوی بررسی ویژگیهای اجتماعی- روانی بازدیدکنندگان پارکهای جنگلی به عنوان ابزار مدیریت پارکها (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند)

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

استفاده مطلوب از یک فضای تفرجی هنگامی انجام میشود که آن محیط بتواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی- روحی و روانی مراجعهکنندگان
علاوه بر تامین سایر نیازهای آنها باشد. به عبارت دیگر، مناطق تفرجی باید بر مبنای نیازهای مختلف اجتماعی- روانی و موقعیت گروههای
استفادهکننده طراحی شوند. این موضوع، در پارک جنگلی دلند واقع در شرق گرگان در ایران بررسی شد. در مطالعه حاضر، ویژگیهای-
اجتماعی روانی بازدیدکنندگان پارک جنگلی دلند بررسی شد و راهکارهایی برای بهینهسازی شرایط پارک بر مبنای نیازهای اجتماعی- روانی
بازدیدکنندگان ارایه شد. این مطالعه، با تکمیل 101پرسشنامه در فصول تابستان و پاییز سال 1331در پارک جنگلی دلند انجام شد. روایی
پرسشنامه توسط دو تن از متخصصان تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد بیشتر بازدیدکنندگان با هدف
کسب آرامش روحی و تفرج به این منطقه میآیند. همچنین، بیشتر افراد تمایل دارند امنیت پارک با همکاری توام مامورین نیروی انتظامی و
نگهبانان پارک تامین شود (حدود 02درصد افراد.) در بخش آمار تحلیلی، آزمون کای اسکویر جهت بررسی ارتباط بین جنسیت افراد با برخی
پارامترها استفاده شدند. نتایج این مطالعه میتواند، بازتابی از وضعیت موجود در پارک و انتظار بازدیدکنندگان از مدیریت پارک باشد که میتواند
جهت مدیریت بهینه پارک و تامین رضایت بازدیدکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Socio- Psychological Characteristics Investigation of Forest Park Visitor as a Park Management Tool (Case Study: Daland Forest Park)

نویسندگان [English]

  • S. H Mirkarimi 1
  • M Mohammadzadeh 1
  • S. Galdavi 2
1 Assist. Prof., Dept. of Environmental Sciences, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources
2 Ph.d Student of Environmental Sciences, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources.
چکیده [English]

A better use of outdoor recreational places could be achieved when the areas are responsive to visitors'
socio-psychological needs in addition to other visitors’ needs. In other word, outdoor recreational
areas should be designed based on a variety of visitors' socio-psychological needs. These were
investigated in Daland Forest Park, Gorgan, Iran as a case study. In this study, socio-psychological
characteristics of visitors’ needs to the Park were investigated and then management guidelines for
the area were presented based on the results. In doing so, 168 questionnaires filled out in the Park in
summer and fall 1391. Questionnaire justifiability was confirmed by two experts and its reliability
was calculated using Cronbach's alpha. The results show that most visitors to this area are aimed at
having mental relaxation. Also, about 72 percent respondents prefer to see collaboration between
police forces and park guards for park security management. Chi-square test was used to examine if
there is any relationship between sexes with some socio-psychological needs. The results of this study
not only reflect the Park status but, they reflect visitors’ expectations of different socio-psychological
aspects that can be used for a better park management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forests parks
  • Visitors
  • Socio-psychological characteristics
  • Daland Forest Park