بررسی غنا و تنوع گونهای درختی و درختچهای در بلوار آیتا... کاشانی شهرکرد

نویسنده

استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

فضاهای سبز از موارد جداناپذیر هر شهری هستند و امروزه ضرورت حفظ و توسعه آنها به منظور حفظ کیفیت زندگی و پایداری شهرها بیش
از پیش احساس میشود. با این حال، فضاهای سبز برای ایفای نقش مهم خود باید دارای ویژگیهای خاصی از جمله تنوع گونهای، وسعت،
پراکنش و موقعیت مناسب باشند. در این تحقیق، غنا و تنوع گونهای درختی و درختچهای در بلوار آیتا... کاشانی شهرکرد به عنوان نماینده
فضای سبز این شهر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، به روش آماربرداری صد در صد، نوع و تعداد تمام درختان و
درختچههای موجود در دو طرف و وسط این بلوار شمارش شده و سپس با استفاده از بستههای نرمافزاری Pastو Ecological
Methodologyشاخصهای غنای گونهای مارگالف و منهنیک و تنوع سیمپسون و شانون- وینر محاسبه شدند. نتایج نشان میدهد که
غنای گونهای بر حسب هر دو شاخص مارگالف و منهنیک بسیار پایین (به ترتیب 1/201و )2/212ولی تنوع گونهای و به عبارتی توزیع
فراوانی گونهها بر حسب هر دو شاخص شانون- وینر و سیمپسون در حد مطلوبی است (به ترتیب 2/30و .)2/620در نهایت، براساس
مقایسه با شهرهای مجاور یا با اقلیم مشابه و در نظر گرفتن سرشت اکولوژیک گونهها تعدادی گونههای درختی و درختچهای برای افزایش
غنای گونهای فضای سبز شهرکرد پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on Trees and Shrubs Species Richness and Diversity in Shahrekord Green Space (Case Study: Ayatollah-Kashani Boulevard)

نویسنده [English]

  • A. Jafari
Assist. Prof. Environmental Planning, Faculty of Natural resources, Sharekord University
چکیده [English]

Green spaces are integral parts of cities and nowadays, their maintenance and development are more
essential because of supporting quality of life and urban sustainability. However, in order to play
these roles, green spaces should have some characteristics including species diversity, appropriate
area, distribution and location. In this research species, richness and diversity of trees and shrubs
considered as overall green spaces of mountainous cities in central Zagros as a indices. For this aim,
100% inventory method was conducted in both sides and refuge of Ayatollah- Kashani Boulevard.
Then in Ecological Methodology and PAST software, Margalef, Menhenic, Simpson and ShannonWeaner indexes computed. According to results, based on both Margalef and Menhenic indexes, the
species richness is very weak (3.065 and 0.257 respectively). However, species dversity based on
both Simpson and Shannon-Weaner is good (0.826 and 2.96 respectively). Finally, based on
observation of neighboring cities and ecological conditions some tree and shrub species
recommended for Shahrekord.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban green spaces
  • Species Richness
  • Species diversity
  • Shahrekord
  • Ayatollah- Kashani Boulevard