ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی شرکت میهن خودرو

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی محیطزیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

این تحقیق با هدف ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی در شرکت میهن خوودرو بوه انجوام
رسیده است. پس از شناسایی فعالیتها و فرآیندها در سالنرنگ تولید خودرو، میواان آلاینودههوای گوازی SO2، NOX، COو H2Sدر 0
ایستگاه، ذرات معلق در خروجی دودکشهای سالن رنگ در 4ایستگاه و میاان صوت در 8ایستگاه اندازهگیوری شود. بخوارات گوایلن نیوا
بهوسیله لولههای گازیاب به روش قرایت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، جنبههوای ایمنوی و بهداشوت شوغلی بوا روش تجایوه
وتحلیل حالات شکست و آثار آن شناسایی و ارزیابی شدند و عدد اولویت ریسک از حاصل ضورب سوه پوارامتر شودت در احتموال وقوو در
گستره آلودگی یا امکان بازیافت، محاسبه شد. نتایج این تحقیق نشان داده است که غلظت آلایندههای هوا مانند COو NOXدر برخوی از
ایستگاههای نمونهبرداری شده در مقایسه با مقادیر استاندارد بالاتر است. اندازهگیری میاان صوت در ایستگاههای نمونهبرداری نشان داد که
شدت صوت در این ایستگاهها بالاتر از حد استاندارد میباشد. میاان مواجهه شغلی کارگران بخش رنگ بوا بخوارات گوایلن ppm 180/88
اندازهگیری شد که بیشتر از حد استاندارد میباشد. 22ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در سالنرنگ شناسایی شد که 1درصد از جنبوههوا در
سطح ریسک پایین، 82درصد از جنبهها در سطح ریسک متوسط و 13درصد از جنبهها در سطح ریسک بالا میباشند. بالاترین عدد اولویت
ریسک، 048و مربوط به بخش کورههای پخت رنگ بهدلیل خطر آتشسوزی است. با توجه به نتایج بهدست آمده جهت کاهش میاان خطر
آتشسوزی، نصب سیستم هشداردهنده افاایش درجه حرارت، استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد پیشنهاد میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupational Health and Safety Risk Management Programs in Spray Paint and Paint Saloon Production Mihan Car Company

نویسندگان [English]

  • S Rezaian 1
  • S.A Jozi 2
  • N Moradimajd 3
1 Assist. Prof. Department of Environment, Faculty of Technical & Engineering, Islamic Azad University, Shahrood Branch
2 Assoc. Prof. Department of Environment, Faculty of Technical & Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 M.Sc. in Environmental Management, Islamic Azad University, Khuzestan Science & Research Branch
چکیده [English]

This study presents an occupational health and safety risk management programs in the paint and
spray paint saloon in Mihan car company.After identifying the activities and processes in the paint
saloon in car production, the amount of pollutants in gaseous CO, NOX, SO2 and H2S at 6 stations,
suspended particles in the exhaust stack of the paint saloon at the four stations and the amount of
sound at 8 stations were measured. Of xylene vapors through pipes Gazyab direct readout method
was studied. The occupational health and safety aspects identified and assessment were with FMEA
method and prioritized number of risk accounting multiplied of three parameters intensity in the
probability event in the range of possible pollution or recycling. The results of this research has shown
that concentrations of air pollutants such as CO and NOX in some of the stations sampled is higher
than standard values. Measured sound levels at sampling stations showed that the sound intensity at
this station is higher than standard. Occupational exposure with workers in paint saloon with fumes
Xelene 186.87 ppm, which is higher than standard level. 22 occupational health and safety risks
identified is in paint saloon which 5 percent were in low-risk, 82% moderate risk level and 13% are
at high risk. The highest risk priority number, 648 is due to furnaces of color to the risk of fire. Results
suggested are for reducing the risk of fire warning system, erecting warning system for increasing the
temperature, use of appropriate boundary protection and standards are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Industrial safety
  • FMEA method
  • The production car company