تحلیل گسترش گردشگری بر اساس مدل SWOT (مطالعه موردی: احداث موزۀ میراث روستایی در پارک جنگلی سراوان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموز ش محیطزیست دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه آموزش محیطزیست دانشگاه پیام نور تهران

3 استاد دانشکده منابعطبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پروژۀ احداث موزۀ میراث روستایی با هدف ارایه عناصر فرهنگ روستایی حوزههای گوناگون گیلان و به تبع آن گسترش توریسم و
گردشگری، در مساحتی بیش از 244هکتار در پارک جنگلی سراوان که قسمتی از جنگلهای کم ارتفاع البرز شمالی در جنوب غربی استان
گیلان میباشد، به اجرا درآمده است. در این مقاله ضمن تحلیل گسترش گردشگری در پارک جنگلی سراوان با احداث موزۀ میراث
روستایی، به ارایهی راهبردها و راهکارهای مناسب بخصوص راهکارهای آموزشی برای اجرای این توسعه به صورت پایدار پرداخته شده
است. روش تحلیلی مورد استفاده جهت تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات مدل )1( SWOTاست. نتایج حاصل از این مدل،
پس از تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از مطالعات میدانی و نظرسنجیهای صورت گرفته از پرسشنامه، بیانگر آن است که با وجود
پتانسیل بسیار بالای منطقه برای جذب توریسم و نقش مهم احداث موزۀ میراث روستایی در گسترش این صنعت، درجه آسیبپذیری
منطقه، به علت شرایط و موقعیت خاص اکولوژیکی آن بسیار بالاست که لزوم بازنگری و ارایه راهکارهای مناسب با ویژگیهای منطقه در
جهت رفع محدودیتها و تهدیدها و استفاده مناسب از مزیتهای نسبی موجود را ایجاب مینماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Tourism Development in Saravan Forest Park Based on SWOT Model (Case Study: Establishment of Rural Heritage Museum)

نویسندگان [English]

  • M Mohammadi Ostadkelayeh 1
  • M Larijani 2
  • M Makhdoum 3
1 PhD Student Environmental Education, Payam Noor University, Department of Environmental Education
2 Assist. Prof. Payam Noor University, Department of Environmental Education
3 Prof. Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Rural Heritage Museum project aims to provide different elements of rural culture and consequently
develop of Guilan Tourism. This project in an area of over 200 acres in Saravan Forest Park, part of
the Low-elevation northern Alborz forests has been implemented in the southwest of Guilan province.
In addition to Analysis of Tourism development in saravan forest park through Rural Heritage
Museum project, appropriate strategies ,especially instructional strategies to implement sustainable
tourism has been done. Analytical methods used to determine the strengths, weaknesses, opportunities
and threats is the SWOT model. The results of this model, after analyzing of data obtained from field
studies and surveys conducted by questionnaire indicate that despite the high potential of the rural
heritage museum to attract tourism, this project has an important role to develop this industry, because
of ecological situation, The degree of vulnerability in the area is high which express the need for
review and providing appropriate strategies to overcome limitation and threats in region and use
exising advantages.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of tourism
  • Saravan forest park
  • Rural heritage museum
  • SWOT