بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان در حفظ محیط‌زیست (مطالعه موردی: شهر بروجن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

امروزه محیط‌زیست یک پدیده فرهنگی و اجتماعی است که از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان در حفظ محیط‌زیست بروجن انجام گرفته است. مبانی نظری پژوهش نظریه‏های ساختارگرایی، همبستگی اجتماعی و کنش است. روش تحقیق در این پژوهش کمی و از نوع پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل 40076 ساکنان شهر بروجن بوده و نمونه آماری این تحقیق 381 نفرند که به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شده‏اند. تجزیه و تحلیل داده‏ها در سطح آمار توصیفی در قالب جدول‌های توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمون t و تحلیل مسیر انجام گرفته است. در این پژوهش نتایج نشان می‏دهد که متغیرهای ارزش‌های سنتی، ارزش‌های دینی، اخلاق اجتماعی، مسئولیت‏پذیری، پیروی شهروندان از الگوهای ارایه شده، استفاده از رسانه‏های گروهی با سطح معنی‏داری صفر در آزمون معنی‏داری همبستگی پیرسون و درآمد با سطح معنی‏داری 017/0، سن و شغل شهروندان با سطح معنی‏داری صفر در آزمون تحلیل واریانس (F) بر رفتار شهروندان در حفظ محیط‌زیست تاثیر داشته است. اما متغیر تحصیلات با سطح معنی‏داری 075/0 در آزمون تحلیل واریانس(F) و جنسیت با سطح معنی‎داری 180/0 در آزمون T بر رفتار شهروندان در حفظ محیط‌زیست تاثیری ندارد، به طورکلی 61/0 تغییرات بر رفتار شهروندان در حفظ محیط‌زیست (متغیر وابسته) به‌وسیله متغیرهای مستقل تبیین می‌شود. در مجموع عوامل فرهنگی- اجتماعی عامل تعیین‌کننده رفتارهای افراد در یک جامعه هستند و سرچشمه رفتار محیط‌زیستی همه افراد از این عوامل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Cutural- Social Factors Effective On Citizen,s Behavior On Maintaining Environment (Case Study : City Of Boroujen)

نویسنده [English]

  • alireza rabiei
MA in Sociology, Islamic Azad University Dehaghan Branch
چکیده [English]

Today, the environment is a cultural and social factor that can be studied from different aspects. This study is aiming to examine cultural-social factors effecting citizens behavior in protecting the environment. Theoretical bases are structural, social solidarity and action theories. Research method is qualitative and survey and questionnaire is used to collect data. The population include 40076 residents of the city of Boroujen and the statistical sample include381people selected through cluster sampling. Based on the tests conducted in this study results show that the variables of traditional values, religious values, social ethics, responsibility, citizens obedience from the proposed models, income, age and citizens occupation, were important in showing their behavior in environment. Generally we can say that social-cultural factors are determining factor in peoples behavior in society, and environmental behavior of all people are originated from these factors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Environmental protection
  • social ethics
  • Responsibility
  • Behavior
  • environmental behavior