دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، مجله ترویجی، شهریور 1398، صفحه 1-200 
سخن سردبیر

صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی