نویسنده = هومن جوکار
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-181

محمدصادق فرهادینیا٭؛ هومن جوکار؛ افشین دانه کار؛ علیرضا جورابچیان