اهداف و چشم انداز

تمامی مقاله ها ( مطابق با دستورالعمل مجله) پژوهشی در کلیه مباحث و مسایل محیط زیست که به تایید داوران و هیات تحریریه مجله برسد در مجله پژوهشهای محیط زیست چاپ میشود.