اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید مخدوم

دکترای محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

mmakhdoumgmail.com
021- 66950848


مدیرمسئول و عضو هیات تحریریه هر دو نشریه پژوهشی و ترویجی انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

 نشریه علمی- ترویجی «محیط زیست و توسعه»

نشریه علمی پژوهشی «پژوهش های محیط زیست» (سردبیر)

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهرام حسن زاده کیابی

دکترای آبزیان دانشگاه شهید بهشتی، ایران

b-kiabisbu.ac.ir

دکتر نصرت الله صفائیان

دکترای اکولوژی دانشگاه نور، مازندران

nosrat.mnsafagmail.com

دکتر هومان لیاقتی

اقتصاد منابع و محیط زیست استاد پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

h-liaghatisbu.ac.ir
0000-0003-0604-6328

دکتر مریم شکری

دکترای مهندسی فیتو اکولوژی دانشگاه نور، مازندران

maryam.mnsafagmail.com

دکتر نغمه مبرقعی دینان

دکترای پرنامه ریزی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، ایران

n_mobargheiyahoo.com
021 22431971
0000000229223078

دکتر افسانه شهبازی

مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

a.shahbazygmail.com
021-22431971

مدیر داخلی

سیده لیلا حمیدشریفی

مدیر داخلی و صفحه آرا

pubeia1gmail.com
66950848

گرافیست

شهاب کاظمی

گرافیست

pubeia1gmail.com