اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید مخدوم

دکترای محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

mmakhdoumgmail.com
021- 66950848


مدیرمسئول و عضو هیات تحریریه هر دو نشریه پژوهشی و ترویجی انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

 نشریه علمی- ترویجی «محیط زیست و توسعه»

نشریه علمی پژوهشی «پژوهش های محیط زیست»

سردبیر

دکتر نغمه مبرقعی دینان

دکترای پرنامه ریزی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، ایران

n_mobargheiyahoo.com
021 22431971
0000000229223078

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد جعفری

دکترای مرتعداری دانشگاه تهران، ایران

jafaryut.ac.ir
026 32223044

دکتر بهرام حسن زاده کیابی

دکترای آبزیان دانشگاه شهید بهشتی، ایران

b-kiabisbu.ac.ir
021 29903193

دکتر علی ترابیان

دکترای محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

atorabiut.ac.ir
61113184

دکتر محمود شریعت

دکترای بهداشت محیط دانشگاه تهران، ایران

mahmoudshariatyahoo.com

دکتر نصرت الله صفائیان

دکترای اکولوژی دانشگاه نور، مازندران

nosrat.mnsafagmail.com
09111515200

دکتر مریم شکری

دکترای مهندسی فیتو اکولوژی دانشگاه نور، مازندران

maryam.mnsafagmail.com

مدیر داخلی

سیده لیلا حمیدشریفی

مدیر داخلی و صفحه آرا

pubeia1gmail.com
66950848

گرافیست

شهاب کاظمی

گرافیست

pubeia1gmail.com