پژوهش های محیط زیست (EIAP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله