پرسش‌های متداول

شماره حساب انجمن

شماره حساب انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

شماره حساب جاری 18523639- بانک تجارت- شعبه انقلاب فلسطین- کد 185- به نام انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

شماره کارت : 5859837000081220