نویسنده = حمید امیرنژاد
تعداد مقالات: 4
1. برآورد ارزش اقتصادی منافع محیط زیستی مراتع در ایران (مطالعه موردی:اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-102

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی


3. برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-50

سعید حسنلو؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد


4. مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 183-194

اردوان زرندیان؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری؛ حمید امیرنژاد