کلیدواژه‌ها = کمی ‌‌سازی پیوستگی سیمای سرزمین
نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 47-61

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی